Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

Templomunk

Év végi beszámoló 2010

KEDVES TESTVÉREK! Már hagyománnyá vált, hogy az év utolsó napján tájékoztatást adunk a kedves híveknek a tartományunkhoz tartozó szerzetesi közösségeink életéről, illetve a tartomány helyzetéről.

Jelenleg öt rendházunk van. Ebből három Magyarországon:Miskolcon, Egerben, s Szegeden.

A provincia erdélyi részén az aradi kolostoron kívül Nagybányán és Avasfelsőfaluban is jelen vagyunk. Itt a romosan álló rendházba nem tudtunk visszaköltözni, ezért a Szatmári Egyházmegye által biztosított épületben lakik a három főből álló szerzetesi közösség. A közösség érdekessége, hogy a moldvai testvérekkel együttműködve hoztuk létre. Ez azt jelenti, hogy két atya a román rendtartományból, egy pedig a magyar tartományból érkezett Nagybányára. Ennek a közösségnek a tagja Stefán atya, aki egy rövid ideig Miskolcon is szolgált. A két tartomány közötti hosszú távú együttműködés provinciánk megerősödését szolgálja.

Jelenleg 9 felszentelt pap, egy diakónus és 5 szerzetes testvér szolgál rendházainkban. Az öt testvér közül ketten teológiai tanulmányaikat végzik külföldön. Egy jelöltünk van Olaszországban, s az elmúlt időszakban hárman jelezték, hogy szeretnének hozzánk csatlakozni. Ők várhatóan 2011-ben kezdhetik meg a jelöltséget.
Tartományunk egy 230 férőhelyes lánykollégiumot működtet Egerben, s egy 64 férőhelyes fiúkollégiumot Miskolcon. Jelenleg az egri intézmény 185 középiskolás lánynak ad otthont, a miskolci kollégiumban pedig 64 fiú lakik.

Mindkét intézményben nagy gondot fordítunk a gyerekek vallásos nevelésére, s igyekszünk figyelmüket az igazi értékek felé irányítani.

Szintén mindkét létesítményre vonatkozik az, hogy a fenntartásuk óriási gondot jelentett számunkra. Az állami normatíva nem fedezi a működtetéshez minimálisan szükséges költségeket sem, így külső forrásokat kellett keresni, ami manapság nem egyszerű feladat.

A miskolci rendház mellett levő népkonyha működtetése is veszélybe került, mivel az állami támogatást 4 millió forinttal csökkentették 2010-ben. A fenntartáshoz szükséges különbözetet a Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány biztosította.

Röviden így tudjuk összefoglalni a 2010-es esztendő tartományunkkal kapcsolatos fontosabb eseményeit.

Végül szeretnénk megköszönni a kedves híveknek az elmúlt év folyamán nyújtott segítséget: az adományokat, az imát, az irántunk tanúsított érdeklődést és az összetartozás élményét.

Rendi közösségünk nevében mindannyiuknak békés, Istentől megáldott 2011-es esztendőt kívánok!

fr. Kalna Zsolt, tartományfőnök

Plébániánk minden tagja nevében és mindazok nevében, akik templomunkat látogatják, egyházközségünk hálát ad Istennek ezen esztendő minden eseményéért, amelyekkel Isten meglátogatott bennünket és újra megmutatta hozzánk való szeretetét. A hála szavai mellett ugyanakkor felszáll ajkunkról a könyörgő ima, hogy el tudjuk fogadni mennyei Atyánk azon rendeléseit is, amelyek nem felelnek meg személyes elképzeléseinknek.

Ebben az évben ünnepeltük Kelemen Didák, templomunk építője halálának 266. évfordulóját. Április 28-án Barsi Balázs, sümegi ferences atya tartotta az ünnepi szentmisét. Didák és fr. Topolinski atya tiszteletére két konferencia megrendezésére került sor. Az első április 27-én „Állunk a határon” címmel Bp. Rákoshegyen, a második július 20-án „Szegények mindig lesznek veletek II” címmel Miskolcon. Az év másik nagy élményét jelentette a búcsúi szentmise, melyet Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát celebrált. Idén első alkalommal szervezték meg az Isteni Irgalmasság Regionális Konferenciáját, melynek többek között Katona István püspök atya volt a vendége. Ezen kívül templomunkban meg lett rendezve a miskolci egyházközségek nagyböjti lelkigyakorlata, melyet Bíró László tábori püspök atya tartott. Nagy hála és köszönet a Képviselőtestületünknek az egész éves munkájáért. Köszönjük a tagok áldozatos, önzetlen munkáját és kívánjuk, hogy Isten kegyelméből egyházközségünk javára munkálkodjanak.

Köszönöm az Éltető Lélek Alapítvány és Várhelyi Krisztina munkáját, akik ebben az évben szerveztek jótékonysági hangversenyt Magyarok Nagyasszonya és Szent Erzsébet ünnepén a templom felújítására.

A hitélet a papjaink és a hívek összefogásával lehet eredményes. Ehhez szükséges az egyházközség híveinek lelki megújulása az engesztelődés, és sok-sok ima segítségével. Nagy segítségét jelentett Gellért atya lelkipásztori szolgálata. Köszönöm neki a lelkiismeretes munkáját, mely különösen októbertől megsokszorozódott, mivel közösségünk vállalta az egri templom ellátását is.

Nagy lelki élményeket nyújtottak azok a lelki programok is, amelyeket közösségünk szervezett, és a közösség tagjai együtt élhettek meg. A fent említett koncerteken kívül lelki épülésünkre szolgált a szentkúti illetve a Kelemen Didák tiszteletére épült kápolnához szervezet zarándoklat.

További feladatunk az egyházközség lelki megújulásának segítése, a hívek közötti közösség erősítése, a kis csoportok munkáinak segítése, és vonzóbbá tétele mások számára. A szentmisék mellett még több olyan hitéleti rendezvényre van szükség, amely a híveink hitéletét mélyítik és az eddig Istentől távol maradó embertársainkat is a templom felé irányítja. Köszönöm a plébánia minden alkalmazottjának munkáját, akik mindent megtettek, hogy a lelkipásztori munka gördülékenyen menjen.

Köszönöm Regős Zsoltnak a karnagyi szolgálatát. Köszönöm az énekkarnak áldozatos munkáját, akik rendszeresen vasárnap és ünnepnapokra felkészülnek, és ünnepélyessé teszik a szentmisét.

Köszönettel tartozunk azoknak is, akik az idei tanévben segítettek az iskolai és a plébániai hitoktatásban.

Isten fizesse meg mindazok szeretetét, akik munkájukkal vagy hozzájárulásukkal fenntartották templomunk és közösségünk életét. Ne szűnjünk meg imádkozni szerzetesi és papi hivatásokért, olyanokért, akik Isten tanúi tudnak lenni a világban.

fr. Adamczyk Bogdan, plébános

A mai szentmisében hálát adunk Urunknak, Istenünknek az elmúlt év minden pillanatáért, kegyelmeiért, nehézségeiért, irgalmas szeretetéért, egyházközségünk életéért. Elsősorban hálát adunk plébánosunkért Bogdan atyáért, a minorita tartományfőnök Zsolt atyáért, és Gellért atyáért, akik egyházközségünket vezetik, irányítják, a szentségeket kiszolgáltatják, valamint a szentmisében biztosítják számunkra a Szentségi Jézussal való találkozást.

A templomunk fenntartásához költségekre van szükség. Ezeket a költségeket híveink biztosítják a lehetőségeiknek megfelelően. 2010-ben mind a fenntartás, mind a felújításra való gyűjtés folyamatos volt. Bevételünk a perselypénz, egyházadó, adományok, az Éltető Lélek Alapítvány átutalásai (3 millió Ft.) stb. 26 588 279 Ft. volt, ami közel 6,5 millióval több, mint a 2009-es bevétel.
· A napi szükséges fenntartásokat folyamatosan látjuk el, melynek anyagi hátterét a perselyezés biztosította, biztosítja.
· A minden napi feladatok mellett fejlesztéseket is végeztünk, előkészítettünk.

- Kicseréltük a hangfalakat, az erősítőt, új mikrofonokat vásároltunk a jobb hallhatóság érdekében. Ennek költsége 1,2 millió Ft volt, melyet a plébániai bevételekből, valamint a Rózsafüzér Társulat tagjainak hozzájárulásából 50-50 %-ban fedeztünk.

- Az orgonánk javítása folyamatos, de teljes felújításra szorul, aminek költségigénye nem áll rendelkezésünkre. Így marad a rendszeres javítás kisebb ráfordítással. E célra karácsony előtt fizettünk 400 ezer Ft-ot. A javítás jövőre is folytatódik.

- Új web-lap-ot készíttettünk, amely egyházközségünk hatásosabb bemutatását teszi lehetővé, egyszerűbb használattal, sok hasznos információval. Természetesen megmarad a rendszeres szentmise közvetítés is.

- Fontos feladatnak tekintjük, hogy híveink a téli időszakban a nagy hideg ellenére is jobb közérzettel vegyenek részt a szentmiséken, egyházi rendezvényeinken. Ennek érdekében szeretnénk a padok ülő felületére egy fűtés rendszert kialakítani. Az első két tömb fűtési rendszerének kiépítését már megrendeltük, melynek megvalósítása január közepére várható. Ennek költsége 1,3 millió Ft.

- Az egyik fontos feladatunk a homlokzat statikai megerősítése, felújítása, restaurálása. Az engedélyezési tervek elkészültek, a munkához az engedélyeket megkaptuk. Mivel a felújításra az önkormányzat segítségével, a belváros rehabilitációja keretében kerül sor, várjuk az önkormányzat részéről a pályázat kiírását, valamint a felsőbb, országos vezetés támogatását. Addig is tovább kell imádkozni, dolgozni, hogy a szükséges önrészt összegyűjtsük, amelyből kb. 15 millió forint még hiányzik. A felújítási számlánkon december közepével bezárólag 12,5 millió forint van. Köszönjük a kedves Testvérek lehetőség szerinti hozzájárulásait, a száz Ft-okat ugyan úgy, mint az 1 millió illetve 400-500 ezer Ft-os adományokat. 2011-ben tovább kell apostolkodnunk céljaink, közös feladatunk teljesítéséhez.

- Egyházközségünk tagjai együtt érzőek a rászorulókkal is. A kedves hívek adakozásából, az Éltető Lélek Alapítvány Irodalmi Körének rendezvényei adományaiból több mint 700 ezer Ft-tal támogatta az árvíz, iszap és földrengések károsultjait, a Szegény Konyhánkat, a rászorulókat, a katolikus iskolákat, és gyűjtöttünk a Szentföld anyagi támogatására is.

Természetes, hogy ez a beszámoló nem tartalmazhat minden mozzanatot, ami az elmúlt rövid egy évet jellemezte, de amit tettünk, mindent a hívek lelki erősödése érdekében tettünk. Reméljük mindezek a lelki magok termékeny „talajra” hullottak, és ha nem is azonnal, de egyházközségünk lelki megújulását segítik elő. Kérjük híveinket, hogy imáikkal, munkájukkal, lehetőség szerinti anyagi munkájukkal segítsék, szolgálják a továbbiakban is templomunk és egyházközségünk fejlődését. Segítsen ebben bennünket a Nagyboldogasszony anyai közbenjárása és Kelemen Didák atya példája.

Áldott, békés, kegyelmekben gazdag újévet kívánok kedves mindnyájuknak!

Takács János, világi elnök

miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu