Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

Templomunk

Hitélet, hitéleti csoportok

A plébánián működő csoportok, lelkiségi mozgalmak:

Rózsafüzér Társulat, vezető: Bogdán Adamczyk, bokoranyák: Bodnár Jánosné, Rozgonyi Ferencné, Szerdy Györgyné (titokcsere - első vasárnap 17 órától)

Ferences Világi Rend, Battáné Várkonyi Mária (gyűlés - hó második szombatja du. 16-tól)

Mocorgósok (hó első vasárnapja - szentmise du. 16-tól)

Szent Ferenc énekkar, Regős Zsolt (próba - hétfő és csütörtök ½ 17-től; éneklés -I és III. vasárnap a ¼ 12-es misén)

AA Csoport (csütörtök - 17 órától)

Engesztelő Imacsoport (kedd - 15 óra)

Neokatekumenalis út (kedd 19 óra - Igeliturgia; szombat 19 óra - Eucharisztia)

Szent Klára Imacsoport (hétfő - esti szentmise után)

Szőlővesszők Karizmatikus Imacsoport (szerda - esti szentmise után)

Cserépedények Ifjúsági csoport (csütörtök - esti szentmise után)

Oltáriszentség imacsoport (csütörtök – esti szentmise után)

 

A plébánia területén található egyházi, ill. egyházi jellegű intézmé­nyek: Minorita Rendház Hősök tere 5., Kelemen Didák Fiúkollégium Hősök tere 5.
Az egyházközség hitélete
Az Egyházközség papjainak, vezetőinek a feladata híveinek lelki, pasztorációs ellátása, a hívek lelki megújulásának segítése az igaz hit, az irgalmas szeretet felismertetése, az Isteni kegyelmek kiszolgáltatása.

A hitélet a papjaink és a hívek összefogásával lehet eredményes. Ehhez szükséges az egyházközség híveinek lelki megújulása az engesztelődés, és sok-sok ima segítségével. Ez alapján egyházközségünk hitélete az alábbiakban foglalható össze:

 

  • Rendszeresek a szentmisék, vasárnap 5, munkanapokon 2 szentmise ad lehetőséget az Úrral való belsőségesebb kapcsolatra. Ünnepi szent miséinken a templomunk Szent Ferenc kórusa nagyban hozzájárul a kegyelmi állapot felismeréséhez.

  • A szentmiséken és azon kívül papjaink, és segítői tevékenysége által megtörténik a kegyelmek kiáramlása, a szentségek kiszolgáltatása.

  • Jelentős templomunkban a lelkiségi kiscsoportok (többek között a Ferences Harmadrend, a Rózsafűzér Társulat, Neokatekomenek csoportja, Szentségimádási imacsoport, Engesztelő imacsoport, de ide sorolható a Mocorgósok – kisgyermekek és szüleik-, különböző korosztályos ifjúsági csoportok stb.) működése, akik minden héten összejönnek a templomba Isten dicsőítésére.

  • Ünnepeink előtt rendszeresek a triduumok illetve a szentségi kilencedek, szentségimádás (minden csütörtökön esti szentmise után egy óra időtartammal, és pénteken napközben a reggeli és esti szentmise között), az ájtatosságok. A szentségi kilencedek közül kiemelhető az Isteni Irgalmasság napja előtti kilenced, hisz „egyetlen lélek sem nyerhet megújulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz”- üzeni az Úr Faustina nővér által, valamint a templom búcsút megelőző triduum illetve szentségi kilenced.

  • Nagy lelki élményeket nyújtottak azok a zarándok utak is, amelyeket közösségünk szervezett, és a közösség tagjai együtt élhettek meg. Ezek közé tartozik a Szent Erzsébet évhez kapcsolódóan a sárospataki zarándoklat. Máriapócson. Az Irgalmasság Anyához imádkozhattunk, és nyertünk kegyelmeket, Nyírbátorban a régi minorita templomban töltekezhettünk lelkiekben, Nyírcsászáriban pedig Pio Atya lelkiségével gazdagodhattunk. Ezenkívül az elmúlt években több alkalommal zarándokoltunk el Lengyelország különböző kegyhelyeire, pl. Krakkó, Czestochowa stb.

  • Egyéb hitéleti rendezvényeket is tartottunk, illetve közös városi megmozduláson vehettünk részt: templomunk hívei nagy számban vettek részt az ökumenikus imahét rendezvényein, egyházközségi szentségi körmeneten, valamint a városi keresztúton. II. János Pál pápa halálára emlékezve virrasztottunk, amelyet szentmisével zártunk. Templomunk építőjének mennybe költözésének napjára szervezett egyházközségi találkozó szolgálta híveink és lelkiségi csoportjaink jobb megismerését. Megemlékeztünk volt szeretett plébánosaink Tóth Alajos és Kartal Ernő atyákról elköltözésük évfordulóján.

  • Ezenkívül nagysikerű koncertek is szolgálták a hitélet elmélyülését.

 

További feladatunk az egyházközség lelki megújulásának segítése, a hívek közötti közösség erősítése, a kis csoportok munkáinak segítése, és vonzóbbá tétele mások számára. Nagyon fontos, hogy a hívek is segítsék papjainak munkáját. Ez irányban is sok a tennivaló. Nehéz áldozatot hozni, de megéri. A szentmisék mellett még több olyan hitéleti rendezvényre van szükség, amely a híveink hitéletét mélyítik és az eddig Istentől távol maradó embertársainkat is a templom felé irányítja.

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT RENDJE
AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT RENDJE - 2011. JANUÁR 16-22.

Minden este kezdés: 17 órakor mindegyik templomban

Január 16. vasárnap

Hely: Belvárosi Evangélikus templom; Igehirdetés: Dr. Berkes László prelátus

Január 17. hétfő

Hely: Belvárosi református templom; Igehirdetés: Sándor Frigyes evangélikus esperes

Január 18. kedd

Hely: Minorita templom; Igehirdetés: Szuhánszky István metodista lelkipásztor

Január 19. szerda

Hely: Avasi Református templom; Igehirdetés: Gulybán Tibor görög-katolikus esperes

Január 20. csütörtök

Hely: Búza téri Görög-katolikus templom; Igehirdetés: Hangóné Birtha Melinda református lelkipásztor

Január 21. péntek

Hely: Deszka Református Templom; Igehirdetés: Adamczyk Bogdan minorita szerzetes

Január 22. szombat

Hely: Mindszenti templom; Igehirdetés: Szabó Sándor református lelkipásztor

Január 23. Vasárnap (16 óra)

Közös záró alkalom a Miskolci Egyetem Díszaulájában
Bérmálkozók - Vzisgakérdések

Bérmálkozók – Vizsgakérdések

                                                                                                 Név: …………………………….

 

1. Ki a Szentlélek? A Szentlélek a harmadik Isteni személy, az Atyával és a fiúval egy, Jézus Ígérte meg az apostoloknak, és küldött el

 2. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra? A Szentlélek Pünkösd napján szállott az apostolokra

 3. Mi az Anyaszentegyház? Az Anyaszentegyház Isten Újszövetségi népe;  látható és lelki szeretet közösség. Az Egyház feje Krisztus. A Hierarchia Isten által megszabott rend. Kr. Földi helytartója a római pápa, Ő a főpásztor,

 4. Ki alapította az Anyaszentegyházat? Jézus Krisztus alapította

 5. Az Anyaszentegyház négy karaktere? :

Egy, szent, katolikus és apostoli

 6. Kik az Egyház püspökei? Az Egyház püspökei a z Egyházmegyék főpásztorai

 7. Kik segítik a püspököket küldetésükben? A püspököket a diakonusok segítik küldetésükben

 8. Mi a kegyelem? Isten élete bennünk

 9. Hányféle Isten kegyelme? Megszentelő, segítő

 10. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által? Megtisztítja lelkünket a bűntől és megszenteli. Gyermekévé fogad. A mennyország örökösévé tesz minket. 

 11. Mit cselekszik Isten lelkünkben a segítő kegyelem által?  A segítő kegyelem által Isten megvilágosítja értelmünket, hogy az igazi jót megismerhessük; indítja és megerősíti akaratunkat, hogy az üdvösségre szükséges jót megtehessük és a bűnt elkerülhessük.

 12. Mik a szentségek? A kegyelem látható jelei, amely által Isten életében részesülünk

 13. Hány szentség van? 7 /Keresztség, bémrálás, Eukarisztia /Ezek e beavató szentségek / Egyházirend, Házasság / Ezek a közösségi élet szentségei / Bűnbocsánat, betegek kenete /Ezek a gyógyulás szentségei

 14. Mi a bérmálás?  A Bérmálás az a szentség amely által a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban.

 15. Mi történik a bérmálásban? A püspök a bérmálkozó fejére teszi a kezét, homlokát kereszt alakban megkeni  krizmával a homlokát  és ezt mondja:  „……..bérmanév, vedd a Szentlélek ajándékának jelét.” Béke veled! /  ez a köszönés a küldetésre utal

 16. Miért akarok bérmálkozni?  A Bérmálásban  a keresztény nagykorúság szentségében részesülök, magam vállalom, mindazt amit a keresztségben a keresztszüleim vállaltak helyettem. A Szentlélektől erőt /power /és küldetést /mission /

 (Power =áram, áram alá helyez, áramot ad, befolyás, élesség,energia,erő,fegyveres erő,

felhatalmazás, gépesítés, gépi erő )

kapok,hogy az Krisztus  élő tanúja legvek az Egyházban és a világban.

 17. Mi a bérmaszülő kötelessége? Hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példájával segítse.

 18. Melyek a Szentlélek ajándékai?  bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem.

-Melyek a Szentlélek gyümölcsei?: a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.

 19. Hogyan szól az Anyaszentegyház öt parancsolata?

-A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!

- A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!

- Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!

- Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!

- Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

 20. Hogyan szól Isten tízparancsolata?

 

 

 Bérmálkozók – Vizsgakérdések

Név: ………………………………

 

1. Ki a Szentlélek? A Szentlélek a harmadik Isteni személy, az Atyával és a fiúval egy, Jézus Ígérte meg az apostoloknak, és küldött el

 2. Miért jött el a Szentlélek? Jézus Ígérte meg az apostoloknak   Jézus mennybemenetelekor:

„ … amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére <>megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig." 9<>Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. „ Apcsel 1-

 3. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban? . A  Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében, és a pásztori szolgálatban

 4. Mi a bérmálás? A Bérmálás az a szentség amely által a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban

 5. Ki bérmálkozhat? Az aki kellő oktatást kapott és felkészült a szentség vételére

 6. Miért nevezzük a bérmálást a krisztusi nagykorúság szentségének?

 7. Melyek a Szentlélek ajándékai?  bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem.

 8. Mi a kegyelem? Isten élete bennünk , lehet megszentelő,  vagy segítő

 9. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által?

Megtisztítja lelkünket a bűntől és megszenteli. Gyermekévé fogad. A mennyország örökösévé tesz minket.

 10. Hogyan szól az Anyaszentegyház öt parancsolata?

 1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

 


Bérmálkozók – Vizsgakérdések

                                                                                                 Név: …………………………….

 

1. Ki a Szentlélek?

2. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?

3. Miért jött el a Szentlélek?

4. Mi a kegyelem?

5. Hányféle Isten kegyelme?

6. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által?

7. Mikor kapjuk először a megszentelő kegyelmet?

8. Meddig marad bennünk a megszentelő kegyelem?

9. Mit cselekszik Isten lelkünkben a segítő kegyelem által?

 10. Mivel szerezhetjük meg Isten kegyelmét leginkább?

 11. Mik a szentségek?

 12. Hány szentség van?

  13. Mi a bérmálás?

 14. A Szentléleknek hány ajándékát sorolja fel a Szentírás ?

 15. Mivel keni meg a bérmálkozókat a püspök?

 

 

Bérmálkozók – Vizsgakérdések

                                                                                                 Név: …………………………….

 

1. Miért élünk a világon?

 2. Jézus Krisztus Isten vagy ember?

3. Ki a Szentlélek?

 4. Mi az Anyaszentegyház?

5. Mi kísért minket a bűnre?

 6. Mi a kegyelem?

 7. Meddig marad bennünk a megszentelő kegyelem?

 8. Mik a szentségek?

 9. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?

 10. Mi a szentáldozás hatása?

 11. Mikor kell gyónni?

 12. Mit teszünk szentgyónás után?

13. Mi a bérmálás?

 14. A Szentléleknek hány ajándékát sorolja fel a Szentírás ?

 15. Mivel keni meg a bérmálkozókat a püspök?

 16. Miért bérmálkozunk?

 17. Ki bérmálkozhat?

 

ELSŐÁLDOZÓINK

 Gyakran megtörténik, hogy jóval az első áldozás előtt megkapják a gyermekek azt a ruhát, amiben az Úr asztalához járulnak. Ne­kem is már sok kislány eldicsekedett: milyen szép ruhát kaptam! Ennek is szabad örülni, de meg kell mondanom, hogy Jézus első­sorban nem erre kíváncsi. Őt sokkal jobban érdekli: Hogyan ké­szültünk elő lelkileg fogadására? Megtanultuk-e mindazt, amit tulajdonképpen Ő üzent nekünk? Igyekeztünk-e jócselekedetek­kel díszíteni szívünket? És ami a legfontosabb: Megtisztítottuk-e lelkünket bűneinktől? Ezért kell meggyónnunk az áldozás előtt. Természetesen az áldozás és a gyónás nem tartoznak össze. Ha nincsen halálos bűnünk, elegendő megbánni bűneinket. De töre­kednünk kell arra, hogy rendszeresen - lehetőleg havonként - járuljunk a bűnbánat szentségéhez, még akkor is, ha nincs súlyos bűnünk. A szentgyónás ugyanis, mint külön szentség, növeli ben­nünk a megszentelő kegyelmet, segít a jó megtevésére és a bűn kerülésére.

Vajon mivel kedveskedünk édesanyánknak anyák napján? Leg­többször szép virággal. Van, aki verset tanul köszöntésére. Az is különös lenne, ha vendégünk érkezne és elmulasztanánk üdvöz­lését. Aki áldozni akar, annak sem szabad üres szívvel és néma szájjal várni Jézus érkezését. Vajon mit adjunk Jézusnak a szent­áldozás perceiben? Lelkünk legszebb dísze a figyelmes, szívből fakadó ének és imádság. Kérdezhetné valaki: milyen imát mond­junk Jézusnak? A válasz igen egyszerű. Aki figyelmesen vesz részt a szentmisén, aki együtt imádkozza a közös imákat a hívek­kel, az megfelelően készül Jézus fogadására. Ha nincs jó hangod, hallásod, legalább az ének szövegére figyelj és ezzel köszöntsd Jézust.

György Attila

IDEI ELSŐÁLDOZÓINK

 Bogyai Bánk, Csuhai Csenge, Csuhai Kincső, Gothárd Klaudia, Ferenczi Rebeka, István Bálint, Krajnik Fanni, Kendeházi Máté, Kertész Bálint, Matiz Eszter, Molnár Dániel, Nyiscsák Szabina, Orosz Antónia, Palkó Máté, Papp Dóra, Papp Tamás, Pós Polett, Róde Lea, Sándor Kira, Séra Viktória, Simon Soma, Stoll Borbála, Stoll Dorottya, Szász Panna, Szilágyi Eszter, Tóbiás Bálint, Vörös Zsófia

 2011. június 5-én, először járulnak az első szentáldozáshoz. Imádkozzuk értük!


BEDŐLT HITELEK
      Már sokat hallunk a bedőlt hitelekről, s bár alig hihető, ilyesmi lelki értelemben is létezik…

Általános iskolás koromban – úgy negyediktől nyolcadikig – mindig hajtottam a jó jegyekre. Tudtam, hogy ehhez a tanulás mellett az imádság sem árt. – Édes jó Istenem – így fohászkodtam este – ha holnap csak ötösre felelek, tíz Miatyánkot és öt Üdvözlégyet fogok elimádkozni! Ha másnap dolgozatírás következett, emeltem a tétet. Napközben aztán úton- útfélen törlesztettem a beígért imákat. Vágyaimmal azonban sehogy sem tudtam lépést tartani. Felsős koromra már százszámra tartoztam a Mindenhatónak, (alias Mindy).

Egyszer aztán feladtam a sziszifuszi küzdelmet, és végleg adós maradtam. Beláttam, hogy a jó Isten akkor is megsegít, ha nem vállalok erőn felüli imákat.

A gimnáziumban azonban már havi kártya járt, ha a megelőző etapban csak ötös jegyeket kaptunk. Azt ígérte az igazgatónőnk, hogy aki hat ilyet összegyűjt, év végén nagy-nagy jutalomban részesül. A kártyák begyűltek, de a jutalom szőrén-szálán elmaradt… Később rájöttem, hogy az életben ez gyakran van így…

Az egyetemi évek alatt is nagy keletje volt a jeleseknek, egészen a kitüntetéses vörös diplomáig, (az idősebbek még tudják, mit jelentett ez) melyet az évfolyamból ketten érdemeltünk ki. – Boldogság, röpke szárnyú boldogság – dudorásztam a diplomaosztó reggelén, és a sok hajtás után végre felhőtlenül örülhettem. Nem maradtak el azután a hálaadás imái sem…

De a gyerekkori tartozás még fel van róva valahol…

 2011. május

Győri Ilona Mária

KÖZÖSSÉGI NAP ÓMASSÁN

KÖZÖSSÉGI NAP ÓMASSÁN

A hagyományhoz híven máj. 7-én került sor a minorita egyházközség közösségeinek találkozójára Ómassán.

Bár kissé hűvös volt az idő, de a lelkes hívek kedvét ez nem szegte meg. A Szentmise 11 órakor kezdődött, amelyet Kalna Zsolt minorita tartományfőnök mutatott be Kelemen Didák atya boldoggá avatásáért. „Köszöntsük Jézust az Isten Fiát” – hangzott fel Tisza Tamás éneke, s a kis kápolnát betöltötte a hívek áhítatos imádsága.

A homiliában Pál testvér emlékezett meg Kelemen Didák életéről. „Már sokat hallottunk erről a szentéletű szerzetesről, de most itt a kis kápolnában újból próbáljuk szívünkbe vésni csodálatos munkásságát. Munkáját Isten dicsőségére végezte. Nem kereste a kényelmet, a világi előnyöket. Példát adott nekünk, hogyan kell minden cselekedetünket megszentelni. Szorgalmas volt, több nyelven beszélt. Nagybányán egész fiatalon lett házfőnök. Majd Nyírbátorba érkezve, itt a testvérek szeretete, lelki élete segítette abban, hogy újjá varázsolja a kolostort. Gyalog járta a falvakat. Assisi Szent Ferenc igaz tanítványa, hűséges követője volt. Miskolcra is eljutott vándorlása során, s felépítette ezt a csodálatos szép Nagyboldogasszony templomot, amely most újból renoválásra szorul. Imádkozzunk, hogy Isten küldjön munkatársakat, s olyan embert, aki segít ezt a templomot újjáépíteni híveink, közösségeink számára. Ehhez olyan kitartással és lelkesedéssel kell imádkozni közösségeinknek, mint Kelemen Didák atya tette. Változtassuk meg Plébániánk életét és sugározzuk a kereszténységet, vonzó példát mutatva másoknak. Imádkozzunk, hogy legyen igazi bátorságunk és keresztény szeretetünk – s álljon előttünk Kelemen Didák atya példája – fejezte be homiliáját Pál testvér.

A Szentmise után közösen imádkoztunk Kelemen Didák atya mielőbbi boldoggá avatásáért, s kértük az Egek Urát, hogy adjon mielőbbi gyógyulást Bogdan atyának.

Közben eltelt az idő, s bár az eső eleredt, a hívek a templom előterében közös szeretetlakomára gyűltek össze, majd utána hazafelé vették az irányt.

Istennek legyen hála ezért a szép napért.

     Battáné V. Mária

AZ ELSŐÁLDOZÓK LELKIGYAKORLATA

 Minden évben igen fontos esemény egyházközségünk életében, amikor a gyermekek először veszik magukhoz Jézus szent testét. Erre készültünk már október hónaptól kezdve, de van egy nap, amikor az elsőáldozás előtt lelkinapon vesznek részt a leendő elsőáldozók.

Május 21-én, szombati napon 9 órakor megtelt a Minorita templom hittanterme, vidám gyermekekkel, akik szüleik kíséretében érkeztek. A sportolók a verseny előtt különféle testgyakorlatokat végeznek, hogy jó eredményt érjenek el. Nekünk most a lelkünket kell alkalmassá tenni a „Nagy Király” befogadására – nyitotta meg a lelkigyakorlatot Marika néni.

A lelkinap mottója: „Ahol szeretet és jóság, ott az Isten.” Istent nem tudjuk lerajzolni, de a gyerekek mégis azt a feladatot kapták, hogy hogyan képzeled el Istent, rajzold le! Tanulságos volt megnézni ezeket a különféle rajzokat és elképzeléseket. Az Atya-Fiú-Szentlélek a csupa piros szív. Csodálatos volt a szeretet harmóniája. Isten maga a szeretet. A rajzok befejezése után (Ezeket a képeket kitesszük a templom üveges szekrényébe.) a bűnbánat szentségéről beszélgettünk: a tékozló fiú történetét elevenítettük fel feladatlap segítségével, majd közösen játszottuk el a történetet. A Mennyei Atya szeret minket, mint a tékozló fiú atyja szerette bűnös gyermekét, s tárt karokkal fogad vissza bennünket, ha megbánjuk bűneinket.

Közben megérkezett Aranka néni, s egy játékos, mozgatós éneket tanított meg a gyerekeknek. A délelőtt második felében vele beszélgettek a gyerekek az Oltáriszentségről, amely Isten gondoskodó szeretetének legkézzelfoghatóbb bizonyítéka. Az egész Szentíráson végigvonul ez a szeretet, hiszen a pusztában vándorló népét éveken át táplálta Isten mannával és Jézus Krisztus két alkalommal is megszaporította a kenyeret, hogy enni adjon az embereknek. Szó esett az Oltáriszentséggel kapcsolatos csodákról is, amelyek azért történtek, hogy a hitünket megerősítsék. Az udvaron körben ülve felidézték az utolsó vacsora, az Oltáriszentség alapításának emlékét. Közösen elfogyasztották a pászkát, amelyet Aranka néni azért sütött, hogy a gyerekek saját maguk tapasztalhassák meg, milyen volt az a kenyér, amelyet Jézus megtört. Végül megtanulták a Jézus itt jár című dalt, és ének közben eljátszották, ahogy Jézus ma is köztünk jár, és megérint bennünket.

A lelki táplálék után jóízűen fogyasztottuk el az ebédet, amely a gyerekek kedvenc étele (milánói makaróni) volt. Ebéd után Katus néni játékkal mozgatta meg a gyerekeket.

A lelkinap imával ért véget. Megköszöntük Istennek ezt a szép napot, amelyet együtt töltöttünk a leendő elsőáldozókkal. Reméljük, hogy a 27 elsőáldozónak is maradandó élményt adott.

      Battáné V. Mária – Juhász Zoltánné
II. REGIONÁLIS IRGALMASSÁG KONFERENCIA
       II. Regionális Irgalmasság Konferenciát április 29-én pénteken 13 órától tartottuk meg templomunkban. Az Isteni Irgalmasság a bűneinktől való Isten általi megszabadulás, az istengyermekség legfontosabb eszköze. Nagyon sokat kell tennünk, hogy az Isteni Irgalmasság mélységét, nagyszerűségét megértsük, elfogadjuk, hogy tudjuk élni az Irgalmasságot itt a földön, Jézus tanítása szerint. Az Isteni Irgalmasság megértése nem könnyű. Konferenciánk célja éppen ezért az volt, hogy dicsőítéssel a Szentlélek segítségül hívásával előadások, tanúságtételek segítségével minél jobban megértsük, elsajátítsuk az irgalmasság szerepét, fontosságát, hogy hírvivői lehessünk embertársaink között.

A konferenciát a Kalna Zsolt tartományfőnök atya köszöntés után a Szentlélek hívása érdekében dicsőítő énekek vezették be, amely alatt Bogdan atya elhelyezte szent Faustyna ereklyéjét az oltáron. Rövid félórás dicsőítés után kezdődött az első előadás, amelyben Kostecki Andrzej atya távolmaradása miatt Bogdan atya szent Faustyna, és II. János Pál életén, küldetésén keresztül, közérthető módon mutatta be az Isteni Irgalmasság fontosságát, igényét, szerepét, megélését a minden napi életünkben, valamint a Mennyei Atya kérésének megfelelő ünneplését.

A második előadásban Katona István püspök atya az Isteni Irgalmasság lelki megújulásban való szerepéről szólt az evangéliumban található jézusi példabeszédek által. Először a Tékozló fiú történetével (Lk. 10,25-37) az Atya mindent megbocsátó Isteni Irgalomról, szeretetéről szólva hívott mindnyájunkat a bűnösségünk beismerésére, a megbánásra, a mennyei Atyához való visszatérésre a szentgyónás által, amelynek fontosságát a püspök atya hangsúlyozottan kiemelte. A mennyei Atya hajlandó megbocsátani minden bűnünket, még akkor is, ha azok skarlátpirosak. És ezt el kell hinnünk. A mi feladatunk, hogy bűnbánattal, embertársaink felé mutatott irgalommal közeledjünk a mennyei Atyához. A második példabeszédében (Példázat a gonosz szolgáról, Mt. 18, 21-35) a püspök atya azt mutatta be, hogy milyennek nem szabad lennünk. Az Irgalmasság nem egyoldalú, mindnyájan irgalmasnak kell lennünk, mint ahogy a mennyei Atya is irgalmas hozzánk. A harmadik példabeszéddel (Irgalmas szamaritánus, Lk, 10, 25-37) arra kereste a püspök atya a választ, hogyan legyünk irgalmasak. Az irgalmasság gyakorlását nem szabad, hogy különböző földi dolgok, anyagiak, bőrszíne, hovatartozás befolyásolja. Az embereknek a hit, a lélek által vezérelt, feltétel nélküli irgalmasságot kell megvalósítani, amely meghozza minden ember számára az igazi, lelki békét, nyugodt életet.

Délután 3 órától, az Irgalmasság órájában Bogdan atya vezetésével megtartottuk az Irgalmasság Kilenced nyolcadik napját, elimádkoztuk az irgalmasság rózsafüzért, majd a Faustyna ereklye érintésével kérhettük a Szent közbenjárását.

Rövid szünet (agape) után a dicsőítő énekeket az Éltető Lélek Irodalmi Kör előadása követte. Az előadók a Szentlélek által vezetve zenés, verses, énekes előadása is Isten szeretetét, irgalmasságát hirdette.

A harmadik előadásban Ailer Gellért atya és az ő missziós csapatához tartozó több gyermekes szülők, az Irgalmasság családban szükséges szerepéről szóltak. Saját példájukon, tanúságtételük által bizonyították, hogy a családon belül a szülők között, a szülők és gyerekek között mennyire szükségszerű az irgalmasság folyamatos gyakorlása, amely nélkül a család nem tud létezni. Az Isten az irgalmasság által tudja a családi egységet fenntartani, de ebben a család minden tagjának benne kell lenni. Isten segítségével, vele együtt élve képesek a szülők elviselni egymás gyengeségeit. Ehhez nagyon nagy szükség van arra is, hogy egymásnak meg tudjunk bocsátani.

Az „Irgalmasság a betegség elfogadásában” című utolsó, nagyon szívhez szóló előadásban Dr. Simkó Csaba a Miskolci Erzsébet Hospice Otthon Alapítvány osztályvezető főorvosa a gyógyíthatatlan betegek között végzett munkája tapasztalataival tett tanúságot. Hangsúlyozta, hogy a betegek és a hozzátartozók számára mennyire fontos a testi szenvedés mellett a lelki szenvedések enyhítése. A hitben, az Isten jóságában való megerősödés, az Istenre hagyatkozás, az egymás felé nyújtott kezek, a testi szenvedés könnyebb elviselését eredményezi, a beteg és hozzátartozója számára elfogadhatóbbá, felkészültebbé teszi a földi életből való átköltözés tényét.

Az előadások után Szentségimádás, majd püspöki Szentmise zárta a konferenciát. A jelenlevők arca sugárzott a Szentlélek jelenléte által, és megállapíthattuk, hogy a konferencia nagyon hasznos, gyümölcsöző volt. Az előadok tiszta szívvel nyíltan tettek tanúságokat, amelyekben mindenki megtalálhatta a szívéhez szóló tanításokat. Ezeket látva örömet jelentett a konferencia megrendezése, és az is egyértelmű, hogy ezt a sorozatot folytatni kell.

Végül, de nem utolsó sorban a jó Isten Irgalmas szeretetét kérve itt is megköszönöm az előadóknak, a püspök atyának, atyáinknak, hogy vállalták az előadásokat és az azzal járó fáradozásokat, valamint a szervezésben és a lebonyolításban résztvevők munkáját.

dr. Takács János - világi elnök

NYÍRBÁTORI ZARÁNDOKLAT

2011. május 14-én Erdő Péter bíboros, prímás újjászentelte a Hit és Egészség turisztikai projekt keretében felújított nyírbátori róm.-kat. templomot, s a minorita kolostor most épült 4. szárnyát és a közösségi házat.

Ebből az alkalomból külön buszt szervezett a minorita egyházközség Nyírbátor – Máriapócs útvonalra. A busz 7 órakor indult a Minorita templom elől. Helyünket elfoglalva felhangzott a jól ismert ének: „Máriát dicsérni hívek jöjjetek”, majd a rózsafüzér imádkozása mellett gyorsan elrepült az idő.

Megérkezve csodálattal néztük a felújított gótikus-barokk Minorita templomot. A templom mellett már javában sorakoztak a buszok, s a közeli falvakból és városokból idezarándokolt hívek sokasága. Bosák Nándor püspök úr köszöntötte az összegyűlt vendégeket, s a jó Isten áldását kérte a megújult templomra és kolostorra. Elmondta, hogy a Hit és Egészség projekt keretében megújították a templomot és a kolostort. Ez a templom és környéke nemcsak műemlék, hanem a lelki egység forrása. „Történelmi pillanatnak vagyunk tanúi. Lépjünk be most a templom kapuján” – szólt Babály András plébános. Erdő Péter bíboros, prímás megáldotta a vizet, s kérte a Szentlelket, hogy tisztítson meg bennünket, árassza ránk kegyelmét, és erre a helyre, hogy Isten meggyógyítsa a benne bízókat. „Ez a nap szent, ne szomorkodjatok, a mai napon örömet ajándékozott nekünk az Isten.” Megnyílt a templom ajtaja, s az egyházi és világi méltóságok, hívek zászlós bevonulása következett. A bíboros úr megszentelte a templomot, majd Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek a templom falait is külön megáldotta. Csak ezután engedték be a templom falain kívül rekedt emberek sokaságát, akik örömmel léptek be a felszentelt helyre, megtöltve a templom belsejét.

Homiliájában Erdő Péter bíboros úr felidézte a találkozásainkat Istennel. Isten, aki jelen van a világban sugározza egyéniségét, közénk jött Krisztus személyében. Istennel találkozhatunk a világban, az igében. Krisztus szállást vesz bennünk. Majd felidézte Jézus szavait: „Bontsátok le a templomot, s én harmadnapra felépítem”. Itt saját testéről beszélt. Krisztus teste, az eucharisztikus lakoma, s a tabernákulumban őrizzük őt. A láthatatlan Isten felette áll az időnek. A megtestesült Krisztus belépett a térbe és időbe, sugárzóvá téve a benne hívő közösség életét.

A fennmaradt okmányok úgy tartják, hogy 1587-ben a templomot és kolostort feldúlták és felgyújtották. Az épületet csak az 1700-as években újították fel, amikor Isten ideküldte Kelemen Didák minorita szerzetest, aki Károlyi Sándor főispán támogatásával megkezdte a romok helyreállítását és egy új templom építését szorgalmazta. Iskolákat szervezett, s megnyitotta az utat a szegények felé.

A templom Isten háza – folytatta beszédét a bíboros úr – s őrizzétek a köztünk lakó Istent a szívetekben. Tekintsünk Máriára, s kérjük pártfogását. Mária soha nem veszítette el a reményt. Ott állt Jézus keresztje alatt, s a bajban sem hagyta el az Istent, örök példaképnek tekinthetjük. Ez a megújult templom az összetartozás jele, egy megújult közösség szép példája. Isten áldja meg Nyírbátor egész népét, s azokat az embereket, akik képesek voltak adakozni. Isten árassza rájuk mennyei áldását, hogy ez a megújult templom a Szentlélek hajléka legyen. Mária magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk, fejezte be a szertartást Erdő Péter bíboros úr, majd a kivonulás következett, megáldva a templom híveit.

 A templom északi oldalán egy középkori békét sugárzó zárt udvar jött létre. Itt az udvaron műsorral kedveskedtek a vendégeknek, majd az agapé következett.

A jóízűen elfogyasztott ételek után a Báthory István múzeumot tekintettük meg Pál testvér vezetésével. 1961-óta ad helyet a múzeumnak a Minorita kolostor – kezdte beszédét az idegenvezetőnk, majd felidézte a régi történelmi eseményeket, amikor a Báthory István és Kinizsi Pál által vezetett magyar sereg a Kenyérmezőn csapott össze a portyázó török sereggel. Végül nagy győzelmet arattak. A hatalmas csata után Báthory István úgy döntött, hogy a családnevét arra méltó épületek őrizzék, mégpedig abban a városban, amelyről nevüket vették fel. Ilyen elhatározásból épült a templom és kolostor.

A vezetőnk megemlítette még Báthory Erzsébet rejtélyes alakját, s a hozzá fűzött történeteket. A legújabb kutatások azonban most igazolták életének sötét titkait. Megnéztük a kiállítást. Az erdélyi reneszánsz néhány szép alkotását, majd a korábbi mesterségek használati tárgyait. Az idő rövidsége miatt nem tehettük, hogy tovább nézelődjünk e szép múzeumban, hisz még előttünk állt a máriapócsi kegytemplom megtekintése.

Pócs görög katolikus temploma az első könnyezéstől kezdve vonzza a zarándokokat, akik testi-lelki gyógyulás reményében keresik fel ezt a szent helyet. A projekt keretében a kegytemplom kívülről teljesen megújult, s a környéke is. A templomba betérve a könnyező Szűzanya képe előtt imádkoztuk el a lorettói litániát és a Mária imádságokat. Jó volt ott a csendben, s kéréseinket imában tolmácsolni a pócsi Szűzanyához. Különösen nagy lelki élményt jelentett azoknak az embereknek, akik először voltak itt, s érinthették a könnyező Szűzanya kegyképének kicsiny másolatát.

Köszönjük ezt a csodaszép napot Istennek, s a minorita atyáknak, akik lehetővé tették ezt a zarándokutat.

  Battáné V. Mária

VAKÁCIÓ, VAKÁCIÓ!

Szüleim az állatvásárból malacka nélkül tértek vissza, de hogy ne jöjjenek haza üres kézzel, egy zsebkendőből kötött kicsi batyuban két kis napos kacsát hoztak nekem. Boldog voltam. Az udvaron végig-hosszig gyalogoltam, s a kis kacsák a kacsamama helyett engem követtek mindenhová, (amit a tudós etológus bácsik „imprintingnek” neveznek).  Buzgón etettem őket vágott zölddel, túróval, kukoricadarával, zöldbab-főzelékkel, és ők szépen cseperedtek

Egyszer, mikor vasutas édesapám szolgálatba készült, nyikorgó, tükörfényes egészcipőjében véletlenül rálépett az egyik kiskacsa lábára. Anyukám vizes ruhába csavarta a sérült beteget, és a saláta lapuk alá rejtette a kertben, hogy én ne szerezzek tudomást a balesetről. A kiskacsa azonban kibújt a kötésből, és sántikálva előjött, én pedig sírva vittem édesanyámhoz, hogy lássa, mi történt… Hála Istennek, hamar meggyógyult.

A kacsák kedvelték a társaságot. Egyetemista bátyám, vizsgára tanult a kertben, s strandpapucsos, meleg lábfején szívesen üldögéltek, s ő még feketekávéval is megitatta őket.

Mikor kiültünk a deszkakerítéshez kilesegetni, jöttek utánunk, és mellénk telepedtek.

Már nagy kacsák voltak, mikor kisebbik bátyám szerződést kötött velem, (írásban, és pecséttel!) hogy hozzájárulok a kacsák levágásához. Én akkor még nem tudtam, hogy ez nem szerződés, hanem egyoldalú diktátum. A finom kacsasültből azonban én is ettem…

2011. június                                                                              

Győri Ilona Mária

BÉRMÁLKOZÓINK

Isten szeretete kiáradt ránk a Szentlélek által. Erre hívja fel figyelmünket a Szentírás és ez a szeretet vezette az apostolokat az egész világra. A Szentlélek azonban arról is gondoskodik, hogy az általa gyújtott szeretet tüze soha ki ne aludjék a földön. Napjainkban is tanúi lehetünk ennek a szeretetnek. Gondoljunk csak Maximilián Kolbe atyára, aki a német koncentrációs tá­borban vállalta az éhhalált egy többgyermekes családapa he­lyett. Az egész földön ismerik a Nobel-díjjal is kitüntetett Teréz anya nevét, aki oly sokat tett és tesz a testi-lelki nyomorultak megsegítésére. Melléjük állíthatjuk a Dél-Amerikában élő Hel­der Carrara püspököt, aki felette szívén viseli hívei sorsát.

A tengerparti falvakban a legtöbb ember halászattal keresi kenyerét. Az egyik gyár azonban oly sok szennyvizet bocsát a tengerbe, hogy az egész környéken kipusztultak a halak.

- Atyánk, panaszkodnak a püspöknek hívei, ha ez így megy tovább, teljesen tönkre megyünk, és gyermekeinknek nem lesz betevő falatjuk.

- Fel kell szólítanunk a gyár tulajdonosát, hogy szereltessen fel tisztító berendezést, felelte a püspök.

- Jártunk már nála, válaszolják, de azzal utasított vissza, hogy nincs pénze ilyesmire.

- Akkor tüntetni fogunk és ezzel kényszerítjük a gyárost.

A következő napokon sok száz férfi, asszony és gyermek vo­nult a gyár elé, de a rendőrség szétoszlatta őket. Szigorúan tilos tüntetni, mondták.

- Akkor majd körmenetet tartunk - felelte a püspök pa­naszkodó híveinek.

Előhozták a templomi zászlókat és maga a püspök vitte a körmeneti keresztet. A rendőrök ismét megjelentek és fegyve­reiket a körmenet résztvevőire szegezték.

- Mit tegyünk? - kérdezték Carrara püspöktől. Megroha­mozzunk a gyárat?

- Nem, ezt ne tegyétek! Holnap ismét eljövünk, és ezt addig ismételjük, amíg a gyár tulajdonosát jobb belátásra bírjuk.

A halászok hazatértek és az újságok beszámoltak a békés tüntetésről. A közvélemény melléjük állt, igazat adott a halá­szoknak, jogos követelésüknek.

A gyár igazgatója hamarosan hívatta Carrara püspököt. A tisztító berendezést annak rendje módja szerint felszerelték.       

(György Attila)            

IDEI BÉRMÁLKOZÓINK 

 Dargó Zsuzsanna Mária, Duber Patrik Benjámin, Dudás Dávid, Jacsman József, Óvári Ignac, Óvári József, Rigó Márk, Tóth József, Tóth Vivien, Visegrádi Laura

 

2011. június 12-én, este 6 órakor dr. Seregély István, nyugalmazott érsek atya szolgáltatja ki templomunkban a bérmálás szentségét fiataljainknak.

 


ZARÁNDOKLAT LENGYELORSZÁGBA

        Életünk során, szüntelen úton vagyunk, hiszen zarándokok vagyunk a földön. Napjainkban a zarándokút a lelki megújulás egyik eszköze, amely kiemel bennünket a hétköznapok szürkeségéből és segít lelkünket Istenhez emelni. Ezt éreztük ezen a lengyel zarándokúton, közelebb kerülve Istenhez, Máriához és az ő szentjeihez.

Az útvonal: Ószandecz – Pasierbiec – Limanowa – Krakkó – Lagiewniki – Kalvaria Zebrzydovska – Wadowice – Czestochowa – Auschwitz – Tátra – Ludzmierz – Zakopane – Nedecz vára – Trybsz.

            Június 27., hétfő (Első nap)

A 7 órás Szentmisén vettünk részt, s Bogdan atya befejező áldásával indult útnak az 54 fős csoport. Elhelyezkedve a buszon a záróima sorai jutottak eszünkbe.

     „Mindenható irgalmas Istenünk, Te gondot viselsz arra, akit szeretsz, mindig, és mindenütt közel vagy ahhoz, aki őszinte szívvel keres Téged. Állj a zarándokutat járó gyermekeid mellé és vezesd léptünket akaratod szerint, hogy elérjék céljukat!”

     Az utunk mottója lehetne. „II. János Pál nyomában”, hiszen szinte mindenütt amerre jártunk utunk során éreztük az ő imádságos, Máriát dicsérő lelkületét, s ez határozta meg utunkat.

        Szlovákián átutazva Kassa – Eperjes érintésével érkeztünk Lengyelországba. A Dunajec mentén haladtunk és így érkeztünk Ószandeczbe, az ország egyik legrégebbi településébe. A kolostort, ahol Szent Kinga élt 1273-ban alapították. A klarissza nővérek kolostorát láthattuk. Szigorú zárt rend. Az áldozásuk is csak a templomon belül lévő zárt részen, a díszes kovácsolt vas ajtó részein keresztül történik. A pap a kis részeken keresztül adja át az ostyát. 1999-ben Ószandeczen avatta szentté Kinga nővért II. János Pál pápa. A jelenlegi templom 1322-ből származik. A templom nyugati falát szobrok díszítik. A szentélyben láttuk Kinga szarkofágját, amelyben a földi maradványai a boldoggá avatásig nyugodtak. Megtekintettük a múzeumot, a székét, amelyen II. János Pál pápa ült, Kinga családfáját, a korabeli ruhákat. Még sokáig fényképezkedtünk volna a csobogó szökőkút mellett szemlélve a hatalmas oltárt, ahol II. János Pál pápa misézett, de indulni kellett.

            Következő utunk Limanowán (itt születte Bogdan atya) keresztül vezetett szálláshelyünkre Paszierbiecbe. Szállásunkat elfoglaltuk a 2-3 ágyas szobákban. Az épület csodálatos, bár kissé nehezen tudtunk tájékozódni a labirintusszerű épületben. A finom meleg vacsora után megtekintettük a templomot, amely Mária kegyhely. A főhajóban látható a kegykép. A templomról a későbbiekben még bővebben hallottunk az ott élő idegenvezetőnktől. Elénekeltük a Jézus szíve litániát, majd a Boldogasszony Anyánk című kedves énekünket. Az imát tovább folytattuk a keresztúton végig menve, amely a templom környezetében található. A keresztút 12 évig készült. Hatalmas bronz alakok jelenítik meg Jézus szenvedését. Az alakok arcában ismert személyiségek vonásait véltük felfedezni, pl.: az 5. állomásnál láthattuk II. János Pál pápa és Visinszky bíboros arcát. A 14. állomásnál pedig a hatalmas sírkamra tett ránk mély benyomást.

Június 28., kedd  (Második nap)

    Reggeli után a limanowai Fájdalmas Szűzanya templomot tekintettük meg. Előtte az idegenvezető tájékoztatott minket néhány dologról. A település 1565- ben kapott városi jogot. Láthattuk a világ különböző országaiból származott Mária szobrokat különböző megjelenítési formában. A templom Úrnapjára lett feldíszítve, az oszlopokon virágfüzérek a földtől a plafonig. Ez 8 napig, de lehet, hogy hosszabb ideig is így marad. Lengyelországban Úrnapja után még 8 napig tartanak a hívek körmenetet.

      Limanowa és Lapanow között zajlott le az I. világháború egyik csatája, ahol az osztrák – magyar csapatok felszámolták az orosz betörést. A hősi temető, amelyet megtekinthettünk, 518 méterrel a tengerszint felett fekszik. A Jablonice dombon volt az ütközet. Az egyik oldalon az osztrák – magyar katonák sírjai találhatók. Sok egyéni sír van és van egy emlékmű „az 1914 dec. 11.-12-én az ezredes urakkal együtt halt huszárok drága vérének, kemény öklének, szótlan magyar hűségének emlékére”. Az emlékmű másik oldalán az ezredes neve szerepelt: Othmár Muhr. A harmadik oldalon a csatában elesett katonák nevei vannak felsorolva. Itt elénekeltük a magyar himnuszt, s csendben emlékeztünk. Az osztrák – magyar temetővel szemben van az orosz katonák sírhelye. Középen egy magas emlékoszloppal. Az osztrák – magyar csapatok győztek az orosz csapatokkal szemben. Az emlékezés után lejöttünk a dombról, (amely a gyaloglást tekintve inkább hegynek tűnt).

     Utunk következő állomása az Isteni Irgalmasság templomának megtekintése volt Lagiewniki-ben. A Szentmise 14 órakor kezdődött a magyarok kápolnájában. A különböző nemzetiségű kápolnák (szlovák, német …stb.) sugár alakban vannak elhelyezve, s mindegyik kápolnából látni lehet Fausztina nővér oltárképét. Több éven át élt itt Fausztina nővér, s itt halt meg 33 éves korában. Szobájának ablakát műemléktábla őrzi.

„Vannak helyek a világban, s ez a hely is az, amelyet Isten választ ki magának. Az elmúlt évben 2 millió ember volt itt. E lengyel apáca közvetítésével a világ megismerhette az Isteni Irgalmasság üzenetét, s a benne rejlő hatalmas lehetőségeket” – kezdte tájékoztatását Kinga nővér magyar nyelven, s mi örömmel hallgattuk, időnként válaszolva kérdéseire.

     Fausztina nővér egész életében törekedett az Istennel való bensőséges egyesülésre. A Napló feltárja lelki életét. Stigmái voltak, de nem voltak láthatók. Egész életét Istennek szentelte, bízott Istenben. Jézus ezt a gyermeki bizalmat akarja tőlünk is, Jézusom bízom benned. Mi is bízzunk úgy, mint az a kisfiú, aki a napokban tűnt el a nagytemplomban, s a szülei megijedve keresték. Egyszer csak az oltár mögött megjelenik a gyermek, s így kiált fel félelem nélkül a hatalmas templomban: Apa itt vagyok!!! Ez a gyermek ráhagyatkozott szüleire. Tudta, hogy megtalálja őket. Isten ilyen ráhagyatkozást kér tőlünk, amint a kisgyerek tette. Jézus, Atyám itt vagyok! Rád hagyatkozom, szeretlek, bízom benned. Ha az élet csalódást hoz, ha sikertelenséget tartogat, akkor bízom, hogy Isten megsegít. Egy nővér vétkezett még Fausztina nővér idejében. Fausztina nővér tudta mi történt, s ezt mondta a nővérnek: „Jézusnak jobban fájt az, hogy nem hitted, hogy Jézus meg akar gyógyítani, mint az elkövetett bűn.” Ha vétkezünk és nem megyünk gyónni az hiba. Jézus mondja: Ne ess kétségbe! Vesd bizalommal magadat karjaimba! Ha ő megbocsát, mi is bocsássunk meg egymásnak. Példának hozta egy asszony történetét, akit a férje hűtlenül elhagyott. Az asszony azonban, amikor rátalált később férjére, aki a sárban feküdt, felemelte, hazavitte és megmosta sebeit. Ez a feleség irgalmas volt. A férje látta szeretetét, halála előtt megtért, s megmenekült. „Akik irgalmasságomat terjesztik, nem bírájuk leszek haláluk óráján” – fejezte be a nővér az elmélkedést.

      14 órakor kezdődött a Szentmise a magyarok kápolnájában, amelyet Bogdan atya és Sipos Zoltán atya celebrált. A Szentmise után megtekintettük az oldalfalakra festett képeket, melyeken szerepel Mindszenty bíboros (közvetlen mellette 56-os magyar zászló van), Kelemen Didák atya, Szent István, Szent Erzsébet, Szent László. A kápolna külső – templom felé néző oldalán van a lengyel-magyar címer.

    Délután szabadidő volt. Bementünk a templomba, ahol az Irgalmasság rózsafüzért imádkozták. 3 tizedet lengyelül, 2 tizedet magyarul. Később visszatértünk a rend kápolnájába, s imádkoztuk az Irgalmas Jézus képe előtt, érintjük Fausztina nővér ereklyéjét.

   Hazafelé menet a buszon meglepetésben volt részünk. Mindenki ülőhelyén kis fehér zacskóban piros-fehér szalaggal díszített lengyel karamella volt. Meghatódtunk ilyen kedvesség láttán, melyet Bogdan atya szülei készítettek. Integetve búcsúztunk el tőlük és a kis Marikától, Bogdan atya keresztlányától. Elindultunk szálláshelyünkre, ahol finom meleg vacsora várt bennünket. Vacsora után a Pasierbiec-i kegytemplomban egy idegenvezetőtől kaptunk tájékoztatást. A templom világos, tágas. A főhajóban a krakkói művész által tervezett oltár található, amelyet az 1993-as koronázási ünnepségekre állítottak fel. Az idegenvezető elmesélte a kegykép történetét. Az 1793-as csatában a francia sereg támadása által megsebesült egy nemes úr Németországban. Feküdt a földön, mozdulni sem tudott. Szemben jöttek a franciák. Halálfélelem fogta el, társai elmenekültek. Érezte halálát, s imádsággal fordult a Szűzanyához, s látta, hogy a Szűzanya megállt mellette és palástjával betakarta. Megmenekült, s megfogadta, hogy egy kápolnát épít a Szűzanya tiszteletére. A kegykép a Szűzanyát ábrázolja. A földgolyón áll, s letapossa a kígyó fejét. Áldott állapotban van, szíve alatt várja gyermekét. A leendő anyák példaképe. A Vigasztaló Szűzanya nevét adták a képnek. Az emberek szívesen jönnek ide imádkozni, és mindig megtapasztalhatják a Szent Szűz segítségét. A templom M betű formája is jelzi, hogy Mária kegyhely. A szentélybe betérő figyelmét két aranyozott angyal irányítja a szentélyben lévő Máriára. Egy szép lengyel énekkel búcsúztunk el a Szűzanyától, s indultunk szállásunk felé.

2011. június 29., szerda (Harmadik nap)

        Péter és Pál napjára ébredtünk fel. A bőséges reggeli után összepakoltuk a holminkat, hogy utunk következő állomáshelyeire induljunk. 

        Első állomás: Kalwaria Zebrzydowska, Dél-Lengyelország híres központja. Gyakran látogatott búcsúhely. Az Ordo Fratrum Minorum ferencesek gondozzák

       A szentély székesegyházból, kolostorból, barokk kápolnákból és a Kalwariai keresztútból áll. A Kalwariai szentély 1999-óta szerepel az Unesco Világörökség listáján. A kegyképet 74X90 cm nagyságú vászonra, olajfestékkel festették meg. A kép eredetileg Stanislaw Paszkowszki tulajdonát képezte. A krónikák szerint 1645 máj. 3-án a képen véres könnyek jelentek meg. Az egyházi hatóságok értesítése után a kép ide került. 1887. aug. 15-én a csodatevő képet megkoronázták. Évente több mint egymillió zarándok keresi fel a kegyhelyet. A szenvedések új kápolnájában kezdődik a szentmise, Bogdan atya és Zoltán atya misézik. A kápolnában három nagyméretű festmény van, Jézus kínszenvedését ábrázolják. A Szentmisén Zoltán atya homiliájában Péterről beszélt, akinek meg kellett tanulnia a saját akaratáról való lemondást. Jézus akarata más volt, s megtörte Péter akaratát; oda vitte, ahova nem akart menni, s kereszthalált halt Jézusért.

      14 órakor tovább indulás Wadowicébe, II. János Pál pápa szülővárosába. Egy kis kápolnában van az ereklyéje, egy csepp vér. Utána indultunk Czestochowába, ahová 17 órakor érkeztünk. Lepakoltuk, majd megtekintettük az udvarunkon lévő ferences templomot, ahol éppen körmenetre készülődtek. A mai napon Czestochowába volt a magyar delegáció Bíró László püspök atya vezetésével, hogy ünnepélyesen átvegyék a kegykép másolatát, s Magyarországra vigyák a Szent István bazilikába. Este magnóról hallgattuk a rózsafüzért, melyet a kegytemplomból közvetítettek.

            Fiához szól értünk

    (G Vendome)

 A szentek könyörögnek az Úristenhez és Ő meghallgatja imájukat.

A Boldogságos Szűz Máriáról nem elég azt mondani,

hogy Őt szívesen meghallgatja Isten, mert Ő nemcsak Istenéhez,

hanem tőle született Fiához is szól …

Minden anyának megvan ez a kiváltsága, akinek fiát tisztelet övezi,

hogy gyakran fordulnak hozzá, mert tud segíteni másokon,

és mert így lehetőséget adhat Fiának kérése meghallgatására.

Ez a természet törvénye, és nem feltételezhetjük, hogy Isten,

aki ezt a törvényt az ember szívébe írta ne tenne eleget neki.

2011. június 30., csütörtök (negyedik nap)

      Reggeli után busszal indultunk a kegytemplomba. Czestochowa Lengyelország legnagyobb zarándokhelye. Ide érkeztük meg. Itt mindig szabadok voltunk – vallotta Boldog II. jános Pál pápa.

      „Nagy bizalommal állok ezen a szent helyen a Jasna Gora-i hegyen, amely oly közel áll, hogy felkiálltok Isten és a mi Atyánk köszönöm Neked, hogy vezérlő csillag vagy a világ jobb jövőjének építésében!”

     Jasna Gora magyarul Fényes-hegy. Ezt a nevet a Magyarországról származó pálos szerzetesek adták a Szent Lőrincről nevezett anyakolostoruktól kölcsönözve, amely a Fényes-hegyen állt Budán. 9 órakor szentmisén vettünk részt a csodálatos kegykép előtt a szentélyben. A kegykép gyönyörű ruhával díszített. Homiliájában Bogdan atya Mária szeplőtelen szívéről elmélkedett. „Meghajtjuk fejünket Isten Fia titka előtt. Első, amivel Isten megajándékozta Máriát, a szülei voltak, Joachim és Anna. A szülőkkel való kapcsolat megalapozta Mária hitét. A második ajándék Szent József, aki őszinte szeretettel szerette Máriát. A harmadik kincs a gyermekével, Jézussal való kapcsolata. Mária átélte Jézus szenvedését. Kérjük őt, hogy mi is megtaláljuk az utat Istenhez.” A szentmise után egy magyarul beszélő pálos szerzetes, Marian atya beszélt a kegyhely történetéről. 1382-ben pálosok érkeztek Czestochowába, ahol a herceg Opolei Ulászló adományaként megkapták a Jasna Gora területet, az itt álló segítő Szűzanyáról nevezett kis templommal együtt. Itt helyezték el a kegyképet. A hagyomány szerint a képet Szent Lukács evangélista festette annak az asztalnak a lapjára, ahol a Szent Család étkezett és imádkozott. 1430-ban egy cseh, morva és sziléziai huszitákból álló rablósereg támadta meg a kolostort. Betörtek a Szűzanya kápolnájába, megfosztották díszeitől a kolostort, kincseit el akarták vinni. De a legenda szerint nem tudták megmozdítani a kocsit, ezért mérgükben több kardvágást ejtettek a Madonna arcán és földhöz vágták, így három darabra tört össze. Restaurálásra a krakkói királyi udvarban került sor.  Ezt a kegyképet kezdettől fogva csodák övezték, bár itt soha nem jegyeztek fel Mária jelenést.1979-ben II. János Pál pápa látogatott A Jasna Gorára, s így szólt: „Beteljesült Mária akarata. Itt vagyok! E földön kaptam meghívást a szolgálatra Jasna Gora tövében. Anyácskám: Egészen a tied vagyok és minden, ami az enyém az a Tied”. Elhozta az Arany Rózsát, az egyik legnagyobb pápai kitüntetést. II. János Pál pápa adományai: a pásztorbot, a kehely. Az 1981. május 13-án az élete elleni merényletkor átlőtt véres papi övet, mint fogadalmi ajándékot adott át.

        Ezt követően egy nővér vezetett végig minket a templomon, kápolnában, múzeumon keresztül. A múzeum a pálos rend több, mint két évszázados történetét mutatja be. A terem közepén üveges vitrinben látható a kolostor két legfontosabb okiratának fakszimiléjének Opuliai Ulászló alapító okirata és Jagelló Ulászló második alapító okirata. Megcsodáltuk a liturgikus ruhákat, ékszerekkel díszítve, festményeket, amelyeket a szerzetesek készítettek. Hat alkalommal volt pápa a kegyhelyen, s mindig adományozott valamit a múzeum részére. Láttuk a gyönyörű díszes ruhát, amelyben 1991-ben misézett a Világ Ifjúsági Találkozón. Különösen hosszan szemléltük azt a festményt, amely a pápa elleni merényletet mutatja be, háttérben a Szűzanyával.

        Elköszönve a nővértől még elmentünk a kegyképhez, hogy térdelve, imádkozva megkerüljük a Szűzanya kegyképet „oly korban, amikor az emberek lelke bűnbe merül, felragyog a reménység csillaga, s újból ránk veti sugarát, hogy világosságot hozzon, lángra lobbantson és Szűz Mária által Fiához, Jézushoz vezessen. Ezt éreztük mi is, hogy maga Mária vezetett Jézushoz, a 15 órakor kezdődő keresztúthoz. Énekelve, imádkozva jártuk végig a keresztutat, a II. János Pál pápa hatalmas szobránál pihentünk meg.

Vacsora után több zarándok kérésére, este még elmentünk a Szűzanyához, hogy a világ minden tájáról érkezett zarándokok imájával egyesüljön imánk 9 órakor felhangzott a lengyelül Szűz Máriához szóló ének, amelynek két változatát Bogdan atya többször elénekelte az úton lengyelül. Magyarul így hangzik: „Mária Lengyelország királynője, veled vagyok, emlékszem, őrködöm.” A Jasna Gorai könyörgés szavai a szeretet megvallása, amellyel arra a szeretetre akarunk válaszolni, amely örökké tart.

 

 

2011. július 1., péntek (Ötödik nap)

Ma Jézus szíve főünnep van. Reggeli után a buszban imádkoztunk, könyörögtünk a Szűzanyához, akitől elköszönünk miután elhagytuk Czestochowát. Utunk következő állomása Auschwitz. Nem a táborba megyünk, hanem a Szent Maximilián templomba. A helyi atya tájékoztatott bennünket arról, hogy őt és még több társát 1960-ban Vojtila püspök szentelte pappá. Többen a felszentelésük 45. évfordulójára kiutaztak Rómába találkozni, hogy találkozzanak a Szentatyával, de mire kiértek II. János Pál pápa meghalt, de a holtteste mellett tudtak virrasztani, mert a Rómában papként dolgozó testvére elintézte, hogy ott tudjanak imádkozni.  A jelenlegi pápával is találkoztak. A templomot és a rendházat a helyi lakosok adományaiból Kolbe atya emlékére építették, aki a koncentrációs táborban halt meg.

        Az oltárkép másolat, az eredeti kép előtt, -amely a Szűzanyát ábrázolja- imádkozott valamikor régen Kolbe atya ( a szeplőtelen fogantatás Mária képe előtt). Kolbe atya a Szűzanyának akart szolgálni, s megkapta mindkét koronát.

          A templomban van egy Mária szobor, amelyet a koncentrációs táborban készítettek, s volt benne egy üzenet hat paptól, akik a táborban voltak. A szobor előtt szöges drót van, emlékeztetve a táborra.

         A főoltárt fekete márványból készítették és alakjával a tábori háromszögre emlékeztetett. Az oltár mögött egy 9 méteres keresztet helyeztek el, lekerekített gerendákból és azon vasból kovácsolt koronával. A templomalakzatához három kápolnát illesztettek be: az Isteni Irgalmasság kápolna, a Czestochowai Szűz Mária kápolnája és a Kalwariai Szűzanya kápolnája. A templom oldalában egy márványtábla van elhelyezve, amelyen azoknak a papoknak és nővéreknek a nevei szerepelnek, akik a táborban haltak meg. 1999-ben volt is II. János Pál pápa.

    A Plébánia nagyon értékes emlékeket birtokol Szent Maximilian Kolbe életével kapcsolatosan: rózsafüzért, amelyet Kolbe atya átadott egy fogolytársának, tábori kelyhek, amelyeket a táborban raboskodó papok használtak, engesztelési kereszt, amelyet a Szent halálcellájából hoztak a német püspöki kar képviselői 1980-ban, tábori misekönyvek, amelyeket a papok használtak a tábori misézéshez.

       A templom alagsorában van egy kiállítás a koncentrációs táborral kapcsolatos képekkel, amelyet egy fogoly állított össze és adományozott a templom részére. Ez a fogoly ismerte Kolbe atyát, a száma 432 volt. A táborban az ember csak egy célpont volt, vagy egy tárgy. „Azért élsz, hogy tanúságot tegyél arról, ami volt…” vallotta a fogoly. Sok kép kifejezi a szenvedést. A kiállítás megrendítően nagy terjedelmű. Sok riadt szemű lesoványodott csont és bőr embert ábrázol, Szász Endrére emlékeztető stílusban. Megtanít a kiállítás arra, hogy az ember mérlegelje a fontos dolgokat az életében. Lélekben megrendülve emlékeztünk itt, majd elbúcsúzva a paptestvértől folytattuk utunkat az új szállásunk felé. A szállás Czarny Dunajecben volt. Gyönyörű minden, kényelmet kielégítő a szállás. Csodálatosan berendezett szobákkal. Vacsora után a Harmezei templomban volt a szentmise. Ebben a templomban szolgál Bogdan atya testvére, mint káplán, amely a Szentháromság tiszteletére van szentleve. Az esti szentmise ünnepélyes volt. Áldozáskor magyarul énekeltünk. A misén sok fiatal volt, 10 gyermek ministrált. Bárcsak nálunk magyaroknál is ilyen lelkesedés lenne.

2011. júliu2 ., szombat (Hatodik nap)

            Reggeli után visszamentünk a helyi templomba, hogy a plébános úrtól tájékoztatást kapjunk a templomról. A 400 éves egyházközség 1605-ben alakult. Az első templom 140 évvel ezelőtt épült, s a Szentháromság tiszteletére emelték. Pár éve megsérült egy földrengéskor. Néhány statisztikai adat, amelyet kissé irigykedve hallgattunk. 50 fő elsőáldozó és 40 fő bérmálkozó, a keresztelések száma kb. 15-tel több, mint a temetéseké. A házasságkötések száma 20. Elbúcsúzva a plébános úrtól Zakopane felé vettük utunkat. A ludzmierz-i Mária templom, Mária mennybemenetele tiszteletére épült a Tátra alján. Először egy filmet néztünk meg. A Mária szobrot egy kereskedő hozta 600 évvel ezelőtt, amiért kimentette a vízből a Szűzanya. Fénylő alakot látott, s ide vezette ebbe a templomba. A kereskedő megfogadta, hogy megmenekülésének emlékére a Szűz Mária szobrot hozza ide. 777 éves jubileumot ünnepel. A szobor megkoronázásán, még mint Vojtyla püspök vett részt a későbbi II. János Pál pápa. Az ünnepségen a szobor megbillent a leemeléskor, s a jogar leesett a szoborról, de azt Vojtyla püspök elkapta, s ez emlékeztette később is arra, hogy a ludzmierz-i Szűzanyától kapta a hatalmat. Szeretett volna elzarándokolni ide, de a kommunista hatóságok nem engedték. 1997-ben érkezett ide és rózsafüzért imádkozott a hívekkel együtt. Ennek emlékére alapították a Rózsafüzér Mária kertet. Itt lehet elmélkedni a Rózsafüzér titkairól, megállva egy-egy titkot ábrázoló szobornál. A kert közepén II. János Pál pápa szobra áll, emlékeztetve arra, hogy itt imádkozta a rózsafüzért. 2001-ben Bazilika Minor rangra emelték. 1869-77 között a lebontott vörösfenyő templom helyére új neogótikus templom épült. Ide helyezték azt a nagy rokokó stílusú oltárt a csodatevő ludzmierz-i Szűzanya szobrával, amely előtt imádkoztunk, s kéréseinkkel fordultunk a Szűzanyához.

       Későbbi utunk során Szent Hedvig tiszteletére épült templomot tekintettük meg, amely a lengyel-magyar szövetség alapján épült. Hedvig a legszebb, a legokosabb asszony volt – kezdte a tájékoztatást a templom papja, aki mint a beszéde is mutatta igen nagy szeretettel fordult a magyar csoporthoz. A lengyelek hálásak voltak a magyaroknak, mert megmentették őket 1920-ban. A vasúton való szállítást segítették a magyarok, mert a németek a vonatszerelvényeket odaforrasztották a sínekhez. Ez csoda volt. Isten kegyelme és a magyarok bőkezűsége megmentette a lengyeleket. A templomban lévő zászlók égőkkel vannak ellátva. Az oltáron lévő két angyal kezében pedig égő fáklya van. Szent Hedvig szobra felfelé néz. „Törve át a csillagokig, kereszten át a hitre.” A hit és a tudás. A templomban Szent Hedvig ereklye van, amellyel a helyi atya megáldotta a csoportot. Ereklyecsókolással fejeztük be a látogatást. Ajándékba kaptunk az atyától egy-egy csodásérmet.

„Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk kik hozzád menekülünk!”

    Utazás Zakopánéba. A fatimai Szűzanya kegytemplomába érkezünk. Hálaadásként lett felépítve az 1981. május 13-i II. János Pál pápát ért merénylet után. A kegyhely fő eleme a Fatimai Szűzanya tiszteletére emelt templom. A templom mellett található a már 50 éve működő kápolna. Itt van elhelyezve a Fatimai Szűzanya szobra, melyet II. János Pá pápa 1987-ben koronával díszített. A kápolnában énekeltünk, imádkoztunk a Szűzanya szobra előtt.

       Délutáni program: Vásárlási lehetőség a piacon. Este 18 órakor egy nagyon szép templomba érkeztünk itt Zakopánéban, ahol Bogdan atya és bátyja csodálatos szép hímzett virágos miseruhában misézett. Bogdan atyát gyerekek köszöntötték a közelgő születés- és névnapja alkalmából. Itt is sok volt a ministráns, s a kórus fiataljai csodálatosan énekeltek. Mise után vacsorázni mentünk egy különleges étterembe, amely gerendákból épült, s a gerendák között raffia díszítés látható. A vacsora nagyon finom volt. Hatalmas szelet rántott hús, burgonya és káposztasaláta. Ezen felül még Bogdan atya testvére készített egy svéd asztalt sokféle sajttal, kovászos uborkával, házi zsírral és kolbásszal. Vacsora után még három fiatal 2 fiú és 1 lány népviseletbe öltözve zenélt 21 óráig. Nagyon hangulatos volt. Többen táncra is perdültünk. Utána elbúcsúzva és megköszönve a sok kedvességet a szálláshelyünkre indultunk.

            2011. július 3., vasárnap  (Hetedik nap)

            Reggeli után Új Terebesre indultunk. Árpád-házi Szent Erzsébet templomában misézett Bogdan atya és Zoltán atya. Szent Lászlóval kezdtük utunkat – mondta homiliájában Bogdan atya és Szent Erzsébet imái kísérnek bennünket hazafelé az úton. Találkoztunk utunk során Fausztina nővérrel, megismerhettük bizalmát az Úrban.

        „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradtak vagytok és az élet terheit hordozzátok, s én megenyhítlek titeket.”

       Krisztus hívása mindenkinek szól. Országa nem a kiváltságosoké, hanem azoké az embereké, akik nyitott szívvel befogadják az ő tanítását.

         A mise után a helyi atya megmutatta a monstranciát, amelyet a helyi tűzoltók készítettek. Csodálatos havasi gyopárra emlékeztet az alakja. A régi fatemplomot is megnéztük, amely a XV.-XVI. századból való. A templom restaurálása elkezdődött, de csak a fele van kész, leálltak, mert elfogyott a pénz. A mennyezeten Mária mennybemenetelét festették meg. Egy üres koporsó mellett imádkoznak az égre nézve. A templom falait eredeti freskók díszítik. A XII. századból való a legrégebbi festmény, amely a Tátrát mutatja.

      Útközben Nedecz vára felé vettük az irányt. A vár a Dunajec jobb partja fölé emelkedik, gazdái többször változtak. 1857-ben kihalt a Palocsai-Horváth család és a várkastély a Salamon család birtokába került. 1920-ban Nedecz vára Lengyelországhoz került – a II. Világháború kitöréséig a magyar Salamon Tivadar lakott a várban, amely 1945-ben lett a lengyel állam tulajdona. A várba nem mentünk be, a csodálatos tájban gyönyörködtünk. Megnéztük a sétahajók kikötőjét.

      Szlovákián át a magyar hatért Bánrévénél léptük át. Miskolcra 17 órakor érkeztünk meg. Még a buszban az ima és ének után hálát adtunk mindenért a jó Istennek és a Boldogságos Szűz Máriának, akinek jelenlétét és segítségét mindig éreztük utunk folyamán.

          Köszönetet mondunk Bogdan atyának, aki fáradtságot nem ismerve megszervezte az utat, türelemmel, segítő szeretettel vezetett minket a zarándokutunkon. A jó Isten segítse őt, s adjon neki jó egészséget és kitartást a további munkájában!

              Battáné V. Mária

 

A Templomunk búcsúja

"Üdvözlégy ó fedhetetlen tisztaságú Szűzanya - Élet és erény leánya, Boldogasszony Mária - Légy erőnk a bűnveszélyben, a halálban ápolónk - Lelki üdvünk szent ügyében légy Fiadnál pártolónk.”

A lelki ajándék méltó fogadására a Boldogságos Szűz Mária mennybevitelének ünnepére, templomunk nagybúcsújára háromnapos lelki felkészülést tartottunk.

Első nap, péntek: aug. 12.

A 18 órakor kezdődő szentmise után Klára és Ágnes nővérek elmélkedtek Szent Ferenc atyánk hálaadó költeményéről, a Naphimnuszról. A kozmikus hálaadó ének 1224-ben keletkezett, amikor már Szent Ferenc nagyon beteg volt. Egy testi-lelki gyötrelmek között átvirrasztott éjszaka után, közvetlenül a halála előtt készült, abból az alkalomból, hogy Assisi püspöke és a világi vezetője (podeszta) összeveszett. A püspök kiközösítette a podesztát, erre Szent Ferenc megírta a kiegészítéseket, majd elküldött hozzájuk egy ferences testvért. Miután a testvér elénekelte a Naphimnuszt, a podeszta térdre esett és a püspök megbocsátott neki.

A költeményben négy őselem (föld, víz, levegő, tűz) jelenik meg. Azokban a művekben általában, ahol megjelenik a négy őselem a kétarcúság együtt jelenik meg (a tűz melegít-pusztít). Itt csak a jó jelenik meg.

Ferenc haláláról beszéltek még a nővérek, amely testi-lelki nyomorúságban várt rá. (szegénység, szeme világának elvesztése..), mégis tudott a dicséret hangján szólni. „Dicsérjétek Uramat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.”- fejeződött be Szent Ferenc gyönyörű költeménye. Összefoglalva a végén recitálva a nővérek segítségével elénekeltük e csodálatos művet, amely nagy lelki élményt jelentett mindnyájunknak.

 Második nap, szombat: aug. 13.

A lelkigyakorlat másnapján a homiliát Papp András gör. kat. parochus tartotta. A beszéde elején említette, hogy 1912-ben a Nagyboldogasszony címére szentelték a búzatéri gör. kat. templomot. A konkurencia elkerülése (hiszen a Minorita templom is a Nagyboldogasszony tiszteletére volt szentelve) Kozma János 1950-ben levélben kérte az akkori hajdúdorogi püspököt, hogy Urunk színeváltozása napján legyen felszentelve, de a püspök nem egyezett bele a változtatásba. Így megmaradt a két templom azonos búcsúja. A gör. kat. templom azonban délelőtt 10 órakor tartja búcsúját. Az Urunk színváltozása ünnepéről kezdte prédikációját az atya. Három tanítvány áll ott Péter, Jakab és János. A Szentháromság megnyilatkozik. A tanítványok érzik, hogy jó nekik ott lenniük. Az Úr minket is hív a hegyre, hogy mi is tudjuk mondani, hogy jó nekünk itt lennünk. A másik ünnep a Nagyboldogasszony ünnepe. A görög ikonokon úgy ábrázolják Nagyboldogasszony ünnepét, hogy ott van egy térdelő alak (a hagyomány szerint Ruben nevű alak). Amikor el akarták temetni az Istenszülőt, ki akarta borítani a holttestet, de ekkor elszáradt a keze. Ruben kérte az apostolokat, hogy imádkozzanak érte, hogy gyógyuljon meg.

Végül feladatul kaptuk az atyától, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Ne csak azt kérjük, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért, hanem mi is ajánljuk fel a bűnösök lelki üdvéért.

 

Harmadik nap, vasárnap: aug. 14.

Maximilián Kolbe atya emléknapja. Már 17 órakor megtelt a Minorita templom. Ezen a napon emlékeztünk meg Tóth Alajos minorita atya halálának 5. évfordulójáról. A megemlékezés életkoronként mutatta be Lojzi atya életét, s közben zenei aláfestésképpen csodálatos dallamok csendültek fel. Köztük az Ave Maria. Lojzi aty szegény vasutas családból származott. Hárman voltak testvérek László, Alajos és István. Mindhárman a papi hivatást választották. Bár egészségi állapota nem mindig volt megfelelő, de már korán megérlelődött benne a papi hivatás gondolata. Bár a gimnáziumba menetele is anyagi nehézséget okozott a családnak, de az Isten kegyelme, amelyet mindig érzett élete folyamán segített neki a nehézségek leküzdésében. A Fráter Gy. Gimnáziumban érettségizett, s gyakran imádkozott ebben a szép Szűzanya templomban. A minorita rend iránt érzett vonzódást. Szerette a zenét, s a festészetet. Sokáig szolgált a miskolci Mindszenti templomban, mint káplán. A minorita rendbe titokban kérte felvételét, s tette le a fogadalmát, még a testvére sem tudott róla. A rendszerváltozáskor a Minorita templomba került Kartal Ernő atyával együtt. Mint a rend tartományfőnöke sokat tett a ferences lelkiség elmélyítéséért, s még súlyos szív betegsége sem tudta ebben megakadályozni. Miután elöljárója Szegedre helyezte, ő fájó szívvel, de alázatos lelkülettel elfogadta ezt a szolgálatot is. Miskolcot azonban nem felejtette el, amikor ideje engedte hazalátogatott. A megemlékezés Bogdan atya méltató soraival ért véget.

Köszönet a szép zenei betétekért és a műsort szervező Szamosi Erikának, aki vállalta a szervezés munkáját.

A 18 órakor kezdődő Szentmisét Pehm E. Ferenc TORG atya tartotta.

„Boldog az az édesanya, aki szoptatott…” ezzel a gondolattal indította homiliáját Ferenc testvér. Jézus nem alázta meg édesanyját, hanem túlmutatott rajta. Boldogságunk nem a földi életben teljesedik be, hanem az örök élet felé tartunk. A mi feladatunk Isten szavát hallgatni és cselekedni. A Szűzanya példája mutatja, hogy milyennek kell lenni Krisztus követőinek. Semmiképpen sem engedhetjük meg, hogy megfogyatkozzon a hitünk, az Istenhez való ragaszkodásunk, mert csak így remélhetjük az örök dicsőséget, ahol a Szűzanya vár ránk a megdicsőült szentek seregével. Számunkra is ugyanaz a felkínált ajándék, ami Máriának volt. Az Istennek átadott élet, s ennek megkoronázása, amelyet Mária halála után megkapott. Mária példájára mindennapjaikban mi is éljünk Jézussal és Jézusért.

Felvirradt aug. 15-e, a Boldogságos Szűzanya mennybevitelének napja. A templom zsúfolásig megtelt erre a szép ünnepre. A szentmisét Katona István püspök atya celebrálta. Mária hálaénekét hallottuk az evangéliumban – kezdte beszédét István püspök. Jézus édesanyja először csak Erzsébet jelenlétében énekelte ezt a hálaéneket, de azóta az egész világon milliók és milliók ismerhették meg és éneklik Máriával, hiszen amiért ő hálát ad, nekünk is hálát kell adni. Mária szíve alatt hordozta Jézust. Mi is gondoljunk arra, hogy valahányszor áldozunk Jézus eltölti szívünket, lelkünket, mert bennünk akar élni.

Csodálatos dolog történt 1950 nov. 1-jén, amikor a szentatya, XII. Piusz pápa kihirdette Mária mennybevitelének dogmáját, ezt a tévedhetetlen igazságot.

„Ma fénysugár hatol fel az égbe a szenvedő, csalódott, megfáradt emberek felett, akik szüntelenül keresik elveszett magasabb rendű értékeiket. Ma megmutatkozik előttünk a tisztaság, a reménysugár és betekinthetünk a boldogságba. Az igazság Napja mellett ott ül a trónon Szűz Mária, a királynő és az Anya.” (XII. Piusz beszéde)

Milyen lehet a mennyország? Nem tudjuk, hogyan történt Mária mennyországba fölvétele. Isten nem csak a lelkét fogadta be Máriának, hanem a testét is megdicsőülve. Ebben a csodálatos szép templomban zendül fel az orgona hangja. Ezen az örömünnepen a küzdő Egyház ujjongása az angyalok éneke vegyül, s a kegyelem áradata száll alá az emberek lelkébe, hogy életszentségre szólítsa őket. Mi hálát adunk a Szentháromságnak ezért a csodálatos valóságért. Kérjük a Szűzanyát, hogy Isten irgalmából mi is részesülhessünk a mennyország örömében. A testünk is föltámad majd a világ végén. Felvetődik a kérdés, hogy időszerű volt-e a dogma kihirdetése? Nagyon időszerű – mondta Katona István püspök atya. Évtizedekig harc volt Isten ellen, hívek ellen. Hazánkban is ez a dogma a megtévedt embereket Istenhez vezette. Pusztító évtizedekről beszélt a püspök atya, arról, hogy a gyermekek nem járnak hittanra, még kevésbé szentmisére. Mi lesz így az országból. Szent István király a Boldogasszonyra bízta az országot. Szent István azt akarta, hogy a magyar nép keresztény legyen. Erkölcsöt, tíz parancsot ismerő embereknek kell lennünk. Minderre tanítani kell a fiatalokat. Hozzuk a templomba a fiatalokat. A Szűzanya jelenéseken keresztül kér, hogy imádkozzuk a rózsafüzért. Kis Szent Teréz szavaival zárta le homiliáját a püspök atya.

„Azért szeretlek Mária, mert Te az édesanyám vagy és én a te gyermeked.”

 Boldogasszony Édes. Segíts bennünket, hogy lássuk és csodáljuk a Mennyei Atyát minden teremtményben, de leginkább Benned, akinek ma dicsőséges felvételét és megkoronázást boldogan ünnepeljük az egész mennyországgal. Mária édesanyánk könyörögj érettünk!

A szentmise után a kertben agapéval zárult ez az ünnepségsorozat.

Battáné Várkonyi Mária

 

Az Isteni Irgalmasság oltára

Aug. 20-án, Szent István király ünnepén, az esti 18 órai szentmisében Jan Zajac, krakkói segédpüspök atya, az Isteni Irgalmasság Bazilikájának igazgatója megáldja az Isteni Irgalmasság oltárát, amely három kép kompozíciója: Az Isteni Irgalmasság, szent Fausztyna és boldog II. János Pál pápa képe. Így hangzott a hirdetés a miskolci Minorita templomban, amely nagyon sok ember érdeklődését felkeltette.

A 18 órakor kezdődő misére a templom zsúfolásig megtelt. Az ünnepélyes bevonulás után az egyházközség képviselőtestületének világi elnöke köszöntötte a püspök atyát és az egybegyűlteket, majd a püspök atya szólt néhány mondatot. A feltámadt Krisztus az irgalmasságával akar hozzánk közelíteni. Átéljük Krisztus irgalmasságát, amely felénk sugárzik a gyönyörű oltárról. Az egyik oldalon Fausztyna nővér áll Jézus mellett, figyel a Megváltó szavaira. Amit fülével hall, ajkával közvetít számunkra. A világban szükség van ilyen apostol nőre, aki elhozza Jézus igazságát. Itt van boldog II. János Pál pápa ereklyéje is a vérrel átitatva. Kövessük a szenteket, hogy elnyerjük Isten adományát, kérjük Isten bocsánatát a szentmisében. Bűnbánattal folytatódott a szentmise.

„A feltámadt Krisztus itt van köztetek – kezdte homiliáját a püspök atya - én élek, ne féljetek!” Három szenttel éljük át az irgalmasságot. Együtt haladnak Jézus felé. Fausztyna nővér, Boldog II. János Pál figyelnek a feltámadt Jézus szavára. Tanuljunk ezektől a személyektől. Ne félj, mert veled vagyok, s hirdesd a világ felé az irgalmasságomat – mondta Jézus Fausztyna nővérnek. Szüksége van a világnak ezekre a szavakra.

A mai nap szentjéről Szent István királyról is meg kell emlékezni. Ő az a király, aki Magyarország alapjait lerakta. Ő az, aki a házát sziklára építette. 1000 évvel ezelőtt erős fundamentumra épített. Isten irgalmára és isteni bölcsességre. Igazi keresztény példakép. Isten igéjét feltétel nélkül követte és tettekre váltotta. Mi is legyünk nyitottak Isten felé, ugyanakkor tudjuk elfogadni a másik embert. Fausztyna nővér is fölfedezi Jézusban a Mestert, s elfogadja a másik embert. A szegények iránt irgalmas tudott lenni. Különösen fontos ebben a modern korszakban Jézus szavait valóra váltani. Itt van velünk boldog II. János Pál pápa. Ereklyetartóban elhozta a püspök atya az ereklyét, a pápa reverendájából való vérrel átitatott ruhadarabot. Kövessük őt irgalmasságban és szeretetben! Ő tudott térdepelni Isten előtt és az emberek előtt. Egész életét a fölséges Isten előtt térdepelte le. Aki találkozott vele észrevette a mélységes kapcsolatát Istennel. Isten irgalmasságába helyezte életét, s a szenvedés nem törte meg. Minden emberben Isten képmását látta. Kitárt karral és szeretettel akart az emberek felé közelíteni, minden emberrel együtt tudott érezni. Totus Tuus által Isten és az emberek felé közeledett. Legyünk mi is az irgalmasság apostolai a Totus Tuus által. Csak az isteni irgalmasságban talál a föld békességet. Jézusom bízom benned – fejezte be a beszédét a püspök atya.

A szentmise végén megáldotta az oltárképeket, s elhelyezte az ereklyét. Elimádkozta az irgalmas rózsafüzér egy tizedét, ezután következett a megemlékezés az isteni irgalmasságról.

Dr. Várhelyi Krisztina ez alkalomra írt versét olvasták fel, majd egy énekszám következett. A Miskolcon élő lengyelek képviseletében egy hölgy köszöntötte a püspök atyát, utalt a lengyel-magyar barátságra, s arra, hogy ez az oltár és az ereklyék közelebb hozzák egymáshoz a két nemzetet. A Minorita templom és a krakkói Bazilika közötti kapcsolat hozzájárul a lengyel és a magyar nép barátságának erősítéséhez. Majd ajándékkal köszöntötték a püspök atyát. A szertartás végén Bogdan atya megköszönte az 5 évvel ezelőtt elhozott ereklyét, s a Szűzanya kegyelmét kérte a püspök atyára. A püspök atya válaszolva a köszönő szavakra Isten áldását adta az egybegyűlt hívekre. „Isten áldjon meg benneteket, hogy mindig jobban vágyakozzatok Isten országa felé. Holnap értetek fogok imádkozni, s a szentmisét értetek fogom mondani.” Majd az Oltalmad alá futunk…c. imádsággal fejezte be, s minden emberrel kezet fogott és egy pápa képet ajándékozott mindenkinek.

Az öröm, hála érzése töltötte el mindnyájunk szívét, s úgy éreztük, hogy ezen az estén ízelítőt kaptunk a mennyei békéből. Istennek legyen érte hála!

                       Battáné V. Mária

Az Isteni Irgalmasság oltárának a szentelése - Köszöntések

Dicsértessék a Jézus Kristus! Kedves Testvérek!

Ma Szent István ünnepe van, számunkra, viszont egy kicsit több ez a nap.  Templomunk ezen a szentmisén, amelyet Jan Zajac krakkói püspök, az Irgalmasság Bazilika igazgatója, kusztosza mutat be, egy új oltárral gazdagodik, amelyben az Irgalmas Jézus mellett Szent Faustyna és Boldog II. János Pál képei láthatók. Az oltár neve a püspök atya általi megszentelés után, Irgalmasság oltár. Köszönjük püspök atyának, hogy vállalta ezt a nemes feladatot, Isten hozta közénk!

Egyházközségünkben az Isteni Irgalmasság tisztelete kb. másfél évtizeddel ezelőtt erősödött fel Pawel atya vezetésével. Neki nagy szerepe volt a Krakkói Irgalmasság Bazilikában magyar kápolnájának létrejöttében is. Vezetésével mindig ünnep volt a II János Pál pápa által meghirdetett Irgalmasság napja.  Többen lettünk tagjai a krakkói székhelyű Faustinumnak. És ő mélyítette el bennünk az Irgalmas Jézus, szent Fausztina és II. János Pál pápa egységét az irgalmasságban.

Templomunk 5 évvel ezelőtt Pawel atya jóvoltából egy Irgalmas Jézus képpel és szent Faustyna ereklyével gazdagodott. Ezt a képet is püspök atya szentelte meg. Így templomunkban az Isteni Irgalmasság tisztelete tovább fokozódott, erősödött. Ahogy megtudtuk, hogy II. János Pál pápa boldoggá avatják, elhatároztuk, hogy az Irgalmas Jézus mellett, szent Faustyna, az irgalmasság titkárnője, valamint boldog II. János Pál pápa, mint az irgalmasság „nagykövete” képeit egy közös oltárra helyezzük.  Ez az oltár emlékeztessen mindnyájunkat az Isten feltétel nélküli irgalmasságára, Faustyna nővér egyszerű lelkiségére, amely irgalmas cselekedetek gyakorlását, az Istennel való élő kapcsolatot sürgeti, valamint II. János Pál tanításának erejéből merítve bizalommal nyissuk meg szívünket Krisztusnak, az ember egyetlen Megváltójának üdvözítő kegyelme előtt.

Az irgalmasság oltárt Szunyogh László egyházközségük képviselő testületének tagja tervei szerint a Ro-Pánt Bt. gyártotta le és építette fel. Köszönjük áldozatos, fáradságot nem kímélő szép munkájukat. Isten áldása legyen rajtuk.

Az oltáron egy nagyobb ereklyetartó is található, amelyben szent Faustyna ereklyéje mellett püspök atya közreműködése által elhelyezzük boldog II. János Pál pápa vérével átitatott ruhája darabját tartalmazó ereklyéjét is. Reméljük, hogy ez az oltár Isten dicsőségét szolgálja nemzedékeken keresztül, Faustyna nővér szavait ismételve:

„Irgalmas Jézus, Veled bátran indulok harcba és csatába. Nevedben mindent teljesítek és legyőzök. Istenem végtelen Jóság, kísérjen mindig és mindenben végtelen irgalmad” (Napló 859)

Ebből, és boldog II. János Pál bátorító üzeneteiből nyerjünk erőt.

Most pedig felkérem püspök atyát, mutassa be az Isten irgalmas szeretetét magába foglaló Eucharisztiát, szentmisét, és Isten dicsőségére szentelje meg az új, irgalmasság oltárt

Takács János, világi elnök

Kedves Püspök Atya!

Nagy szeretettel köszöntöm püspök atyát a Magyarországon élő lengyel hívek nevében. Hálát adunk Urunknak Istenünknek, hogy ezen a nevezetes alkalommal püspök atyával találkozhattunk.

Megköszönjük az irgalmasság oltár építését magyar testvéreinknek, és Püspök Atyának annak megszentelését. Ez az oltár lelki kapcsolatot jelent, valósít meg a miskolci hívek és a Krakkói Irgalmasság Bazilika, Irgalmasság Központ között, és tovább mélyíti a két nemzet barátságát.

Kérjük Püspök Atya további életére, az irgalmasság földi képviseléséhez, hirdetéséhez a jó Isten szeretetét, áldását és kegyelmeit.

Assisi szent Ferenc ünnepe

„És miután testvéreket adott nekem az Úr, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem ezt a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a Szent Evangélium szerint kell élnem!”

Élni! Igen, egyszerűen élni! Csak ezt!

Assisi Szent Ferenc ünnepére triduummal készült a Minorita Egyházközség. A három nap elmélkedéseit Koós Ede érseki biztos tartotta. Mindhárom napon 17 órakor szentségkitétellel, a ferences olvasó, rózsafüzér és a ferences szentóra elimádkozásával kezdődtek a szertartások.

A triduum első napja (okt. 1.)

„Nagy megtiszteltetés ért, hogy 2011 évében Szent Ferenc égi születésnapjának ünnepére készülve szólhatok hozzátok” – kezdte a homiliáját Ede atya. Az ünnep fényét emelte, hogy ezen a napon három nővér (Zsuzsa, Marika és Anikó) a Ferences Világi Rend tagjainak sorában örökfogadalmat tett, egy nővér pedig (Ilona) befogadását kérte a FVR-be.

Szent Ferenc égi születésnapjára emlékezünk. Ezek a nővérek a ferences család tagjai lettek, fogadalommal kötelezték el magukat, s vállalkoztak arra, hogy Szent Ferenc szellemében éljék meg az evangéliumi életformát. Kérem Istent – folytatta az atya -, hogy felmutassák a világnak Szent Ferenc eszmeiségét.

Ma Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepe van. Itt van jelen ő is Assisi Szent Ferenc ünnepére készülve, s jelen van Kelemen Didák atya is, akinek hamvai itt nyugszanak ebben a gyönyörű templomban, s a boldoggá avatásáért naponta imádkozunk. Példát adott ő nekünk, hogy Szent Ferenchez hasonlóan tettekkel éljük az evangéliumi életformát. Sokat utazott, járta a falvakat, s hirdette az örömhírt. Szívét fájdalmasan érintette, ha romos templomot látott. Itt Miskolcon is a Mária templom romokban állt. Addig nem nyugodott meg, míg elöljárói nem segítették a templom építésében. Beköltözött egy vályogházba és első lépése volt, hogy iskolát rendezett be. Célja volt templomot építeni, tanítani. Kelet-Magyarország fáradhatatlan apostola volt.

Most 2011-ben Miskolcon is több iskolába beköltözött Jézus Krisztus. Több önkormányzati iskolát vett át a katolikus egyház.

Isten megindítja a feltámadást, de a feladatot nekünk kell folytatni. Szeretettel, mint Lisieux-i Kis Szent Teréz. Ő a kis utat választotta. „Képtelen vagyok nagy dolgokat végrehajtani.” Fontosnak tartotta, hogy a nővéreknek meg legyen minden. Élenjárt a szeretet szolgálatban.

Szent Ferenc is ezt tartotta mindig szem előtt. Egyik éjjel hallja, hogy egy testvére nagyböjt idején nagyon sóhajtozik, mert éhségében nem tudott aludni. Ferenc felkelt, s ételt készített a testvérnek, s ő is (aki egyébként magától mindent megtagadott de ebben a helyzetben a szeretet parancsa ezt kívánta, hogy ne hagyja kínos helyzetben testvérét) evett vele. Szent Ferenc volt az a testvér, aki miatt sokan visszatértek az egyházba. Jó lenne visszatérni ehhez a lelkesedéshez, s megmenteni az Egyházat. Az Egyháznak vissza kell nyerni hitelességét, hiszen Európában vészesen fogy a kereszténység.

„Építsd fel Egyházamat – kapja Ferenc a feladatot. Itt nem templom építésről, hanem a keresztények felrázásáról van szó. Szent Ferenc a missziók védőszentje. Már nem az afrikai missziókról van szó, hanem az európai missziókról. Legyen bátorságunk hirdetni Krisztust, mint Szent Ferenc és Szent Teréz. Kérjük a mai estén a jó Istent, hogy adjon erőt ennek a feladatnak az elvégzéséhez – fejezte be homiliáját Ede atya.

A triduum másnapja (okt. 2.)

Az atya az evangélium szavait idézte: „Isten országát elveszik tőletek és olyan népnek adják, amely majd megtermi gyümölcsét.”

Súlyos szavak ezek Szent Ferenc ünnepén. Vészesen fogy a kereszténység. Nem tudunk vonzó példát mutatni. Szent Ferenc még a szultánt is felkereste, s olyan meggyőzően beszélt a kereszténységről, hogy a szultán megengedte, hogy Jézusról prédikáljon. A tanúságtevő élete miatt lett szent. Legyőzte a szultánt is. A ferences misszionárusok elhintették a jézusi szeretet hitét, s az emberek látták, hogy úgy élnek, ahogy prédikálnak. Korunkban is van olyan ember (itt Böjte Csaba ferences szerzetes atyát említette), aki szívvel-lélekkel végzi feladatait, s összegyűjtötte az árva gyermekeket. Példát mutat nekünk. A hitet tartalommal kell megtölteni. XVI. Benedek pápa új evangelizációt hirdet. S a közeljövőben összeülő püspöki szinódus feladatul kapja, hogy dolgozzák ki az új evangelizációt. Eljuttatni az emberekhez Jézus Krisztust.

A triduum harmadik napja (okt. 3.) – Szent Ferenc transitusának napja

Itt vagyunk a Szent ravatalánál. Itt van az oltáron Szent Ferenc ereklyéje. Önmaga is itt van velünk ma este.

Ez az este arra hív meg, hogy a halállal nézzünk szembe. Ferenc hívta a halált, s testvérnek nevezte. A szentmisében is halljuk nap, mint nap: „Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat.”

Hirdetni kell és megvallani. Meg kell tanulni várni a halált, mint Szent Ferenc. Két szent nevét említette az atya, akik várták halálukat. Szűz Mária elszenderült. Szent Ferencnél transitusról-áthaladásról beszélünk.

Az első keresztények Istenhez való vágyódásban élte. Mély hitük volt. Maranata: Jöjj el Uram Jézus. Teremtsük újjá ezt a földet! Az első három évszázadban a gyerekek nem féltek a haláltól. Vállalták, hogy Jézust nem tagadják meg, inkább meghaltak a hitükért. A hitet meg kell vallani. Ferenc a halálos ágyán a testvéreit hívta. „Ne sírjatok mennyei születésnap ez.” Ő bátorítja családját. Megérteni a halállal való találkozást.

A szentmise végén Bogdan atya megköszönte Koós Ede atyának, hogy elvállalta a triduum megtartását és világi pap létére ilyen lelkesen tudott beszélni a ferences lelkiségről és Szent Ferencről.

Az est záróakkordjaként a ferences kisnővérek Szent Ferenc transitusáról emlékeztek meg, s együtt imádkoztak, énekeltek a templom híveivel. Felelevenítették Szent Ferenc életének utolsó óráit, majd ereklyecsókolással ért véget az ünneplés.

Köszönjük nővérek a szép énekeket és imákat!

 

OKTÓBER 4. – SZENT FERENC ÜNNEPE

 

Október 4-én Palánki Ferenc egri segédpüspök atya celebrálta az esti, ünnepi Szentmisét.

Walter Nick protestáns szerző könyvet írt Ferencről, amelyben arról szól, hogy Matteo testvérrel beszélgetve, Matteo egyszer megkérdezte Ferencet: Miért pont téged követ a világ? Mi a te titkod? – kezdte beszédét a püspök atya.

Ünnepelni jöttünk ebbe a gyönyörűen feldíszített minorita templomba. 785 esztendeje halt meg Szent Ferenc, de senki sem beszél a haláláról, hanem a transitusáról. „A mi hazánk a mennyben van.” (Szent Pál) Ő a földön is úgy élt, mintha a mennyországban lenne. (Ez az ő titka.) Évszázadok óta jelen van köztünk. Vannak követői. Mire tanít? A szegénységre, az egyszerűségre és az alázatra. „Szegények vagyunk, de sokakat gazdagítunk.” (Szent Pál)

A XIV. században Tirolban egy herceg megtámadott egy várat, amely a hegy csúcsán volt. Sokáig elhúzódott a harc, elfogyott az élelem a várban, kint pedig elfogyott a hitük az ostromlóknak. A várbeliek az utolsó élelmet vették elő, amely egy ökör és egy zsák árpa volt. Tanakodtak, hogy mit tegyenek. A vár kapitánya levágta az ökröt és az árpát belevarratta az ökörbe és kidobta a várból. Az ostromlókat mindez meglepte. Ennyi mindenük van, hogy még az élelmet is kidobják? Így abbahagyták az ostromot – fejezte be a történetet a püspök atya.

Ferenc a hite szerint cselekedett. Rábízta magát Istenre, s a vagyonát kidobta a szívéből is. Ferenc szegénysége azt jelenti, hogy mégis minden az övé. Semmi sem hiányzott. Arra vágyott, hogy soha meg ne bántsa az Istent. Ezt kell megtanulnunk tőle, mert csak Isten tesz minket gazdaggá.

Sokat tehetünk a szeretet által. Ferenc meglátta mindenben az Istent (a virágokban, füvekben, fákban …). Ami keserű volt az édes lett, ami édes volt, az keserű lett. Nem vonzotta a világ.

Élete vége felé jöttek számára a megpróbáltatások. A rendben is. Az alázatosság felmagasztalja az embert, a szegénység pedig gazdaggá tesz.

Kérjük Istent, aki most is jelen van a földön, a természet szépségében és életünk eseményeiben.

Ferenc részesült Krisztus szenvedésében, ezért ugyanúgy részesült az örök dicsőségben is. A szentmise végén Bogdan atya megköszönte Palánki Ferenc püspök atyának a szép homiliát, s köszöntötte e szép templom imádkozó közösségében névnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben!

            Battáné Várkonyi Mária

 

miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu