Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓK

A HÁLAADÓ SZENTMISÉN ELHANGZOTT BESZÁMOLÓK

Kedves Testvérek! Szeretnék röviden beszámolni a Minorita Rend Szent Erzsébet Tartományának jelenlegi helyzetéről, illetve a 2009. esztendő során végbement eseményekről.

Jelenleg Magyarország területén három működő kolostorunk van. Miskolc a Rendtartomány központja. A rendházban összesen öten laktunk, ellátva a rendi és a plébániai feladatokat. Stefán testvér 2008 decemberétől szolgál közöttünk, a hívek megelégedésére. Hála Istennek nagy szeretettel vették őt körül. Változás lesz, hogy 2010. január 4-től a nagybányai közösségben folytatja a munkát. Itt két moldvai testvérrel együttműködve besegít a városi lelkipásztori munkába, illetve közösen megvalósítják a nagybányai minorita jelenlétet.

Egerben összesen négyen lakják a kolostort. Artúr atyához és György testvérhez ősszel csatlakozott Fülöp atya, aki szervita szerzetes, de az Egri Főegyházmegye szolgálatában áll, s Egerben működik. Mivel a városból a szervita testvérek elköltöztek, Fülöp atyát befogadtuk a rendházba, hogy szerzetesi közösségben élhessen. A 2009. év végén Egerbe költöztettük Hunor testvért, aki érdeklődik a szerzetesi hivatás iránt.

A szegedi rendházban László testvér látja el a házfőnöki teendőket, s ő a templom plébánosa is. Sándor testvér laikusként besegít a pasztorációba, s intézi a kolostor gazdasági ügyeit.

Az aradi házunkban összesen öten laknak. Ketten még tanulnak, hárman felszentelt papként végzik a magyar, német és román hívek lelkipásztori ellátását. Az aradi rendház népkonyhát is működtet, ahol naponta gondoskodnak a rászorulókról.

Meg kell említeni a Tartomány által fenntartott intézményeket is. Miskolcon évek óta szervezett formában gondoskodunk a szegények étkeztetéséről. Népkonyhánkon naponta száz embernek adunk friss, tartalmas, finom ebédet.

Van két középiskolai kollégiumunk is. Egerben a 210 férőhelyes intézményben 187 lány lakik, Miskolcon 60 középiskolás fiúnak biztosítunk otthont a rendházhoz kapcsolódó kollégiumban. Mindkét intézményben problémát jelent a folyamatosan csökkenő állami támogatás miatt kialakult helyzet. Már ott tartunk, hogy gondot okoz a közüzemi számlák befizetése is. Különböző helyekről kérünk anyagi támogatást, hogy fenn tudjuk tartani ezeket - az ifjúság nevelése szempontjából - nagyon fontos létesítményeket.

Ez tehát a jelenlegi helyzet a Tartományban. Bízzunk a gondviselő Istenben, aki soha nem hagyja magára a hozzá forduló gyermekeit!
fr. Kalna Zsolt, tartományfőnök
* * *

Plébániánk minden tagja nevében és mindazok nevében, akik templomunkat látogatják, egyházközségünk hálát ad Istennek ezen esztendő minden eseményéért, amelyekkel Isten meglátogatott bennünket és újra megmutatta hozzánk való szeretetét. A hála szavai mellett ugyanakkor felszáll ajkunkról a könyörgő ima, hogy el tudjuk fogadni mennyei Atyánk azon rendeléseit is, amelyek nem felelnek meg személyes elképzeléseinknek.

Ebben az évben ünnepeltük Kelemen Didák, templomunk építője halálának 265. és templomunk építésének 280. évfordulóját. Ebből az alkalomból Kelemen Didák atya halálának az évfordulóján az ünnepi szentmisét Schönberger Jenő, szatmári megyéspüspök celebrálta. Ugyancsak ezen az évfordulón, Kelemen Didák atya tiszteletére május 4-5. között megrendezésre került a szegénységről szóló konferencia „Szegények mindig lesznek veletek” címmel. Az év másik nagy élményét jelentette a búcsúi szentmise, melyet Katona István, egri segédpüspök celebrált. Nagy hála és köszönet a Képviselőtestületnek az egy éves munkájáért. Az érsek atya rendeletére ez évben újból választottunk képviselőtestületet. Köszönjük a régi tagoknak áldozatos, önzetlen munkájukat, az új tagoknak pedig kívánjuk, hogy Isten kegyelméből egyházközségünk javára munkálkodjanak.

A hitélet a papjaink és a hívek összefogásával lehet eredményes. Ehhez szükséges az egyházközség híveinek lelki megújulása az engesztelődés, és sok-sok ima segítségével.

Nagy lelki élményeket nyújtottak azok a lelki programok is, amelyeket közösségünk szervezett, és a közösség tagjai együtt élhettek meg. Ezek közé tartozik a két jótékonysági koncert, melyeknek a bevételei a templom felújítását szolgálták. Ezen kívül lelki épülésünkre szolgált a szentkúti illetve a Kelemen Didák tiszteletére épült kápolnához szervezet zarándoklat.

További feladatunk az egyházközség lelki megújulásának segítése, a hívek közötti közösség erősítése, a kis csoportok munkáinak segítése, és vonzóbbá tétele mások számára. Nagyon fontos, hogy a hívek is segítsék papjainak munkáját. Ez irányban is sok a tennivaló. Nehéz áldozatot hozni, de megéri. A szentmisék mellett még több olyan hitéleti rendezvényre van szükség, amely a híveink hitéletét mélyítik, és az eddig Istentől távol maradó embertársainkat is a templom felé irányítja.

Köszönöm a plébánia minden alkalmazottjának munkáját, akik mindent megtettek, hogy a lelkipásztori munka gördülékenyen menjen.

Köszönöm Regős Zsoltnak a karnagyi szolgálatát. Köszönöm az énekkarnak áldozatos munkáját, akik rendszeresen vasárnap és ünnepnapokra felkészülnek, és ünnepélyessé teszik a szentmisét.

Köszönettel tartozunk azoknak is, akik az idei tanévben segítettek az iskolai és a plébániai hitoktatásban.
Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az esztendőben megduplázódott a keresztelések száma, de sajnos tavalyhoz képest már minden harmadik megkeresztelt gyermek törvénytelen házasságból származik. A házasságkötések száma pedig az állványzat miatt szinte a felére csökkent.

Isten fizesse meg mindazok szeretetét, akik munkájukkal vagy hozzájárulásukkal fenntartották templomunk és közösségünk életét.
fr. Adamczyk Bogdan, plébános
* * *

Kedves Testvérek! Hálát adni jöttünk össze. Hálát adunk Urunknak Istenünknek az elmúlt év minden pillanatáért, kegyelmeiért, nehézségeiért, irgalmas szeretetéért. A templom az Isten háza, az örök béke és szeretet hajléka, a kegyelmek háza. A kegyelmek által Isten él, élni akar bennünk. Ez a mi hitünk, miáltal a jó Isten a lehető legjobbat akarja nekünk ebben a zajos világban.

A lelkipásztori feladat maradéktalan ellátásához anyagiakra is szükség van. Hálát adunk a jó Istennek, hogy 2009-ben a szükséges költségeket rendezni tudtuk a híveink adakozásából (persely, adományok, egyházadó). Az Egyházközségi feladatainak költségigénye két részből tevődött össze ebben az évben is, a fenntartási és a felújítási költségekből.

A fenntartási költségről elmondható, hogy bevételeink fedezték a kiadásokat, a szükséges kifizetéseket teljesíteni tudtuk. Ahogy már a Minorita Értesítőben már megjelent 2009-ben a bevétel és kiadás 20.806.848 forint volt. Ez az összeg közel 4 millió forinttal több, mint a 2008-as bevétel. A kiadás is hasonló mértékben nőtt. Ez a növekedés a felújítás céljait szolgálták, az elkészített felújítási tervek költségei.

A mindennapi feladatok mellett szükséges a templomunk állagának fenntartása, karbantartása, az életveszélyessé vált homlokzati rész felújítása. Ebben az évben elkészíttettük a templomunk teljes műszaki felmérését, elkészültek a templomunkról a pontos műszaki rajzok. A felújítást szem előtt tartva elkészültek a felújítási (építészeti, statikai, világítási és hangosítási) tervek. Ezek költségigénye 4.307.500 Ft volt. Hála a kedves és áldozatot vállaló híveinknek,a befolyt adományok, az átutalt 1%-ból, a jótékonysági koncert bevételéből mindezt kifizettük, és a felújítási számlán a karácsonyi éjféli mise bevétele után még 4,5 millió forintunk van (Tavaly karácsonykor 1,8 Mft volt a számlánkon.). Kisebb költséggel elkészült az oltárkép körül jelzővilágítás is, mely még ünnepélyesebbé teszi az Eucharisztia ünneplését.

A felújítási tervek szerint a felújítás költségigénye 150 millió Ft. Mint ahogy a Minorita Értesítőben már közzétettük, remény van arra, hogy a belváros rehabilitáció keretében a homlokzat felújítására elegendő támogatást kapunk, de ehhez nekünk 15% önrészt (22,5 millió Ft.) biztosítanunk kell. A kiadott költségek, mint felújítási terv költségei ebbe az összegbe beszámíthatók. Természetesen tovább figyeljük a pályázati lehetőségeket is a felújítás minél korábbi megvalósítása érdekében.

Megköszönve a kedves híveink segítségét, továbbra is kérjük imáikat, nagylelkű adományaikat, és apostolkodásaikat (adóbevallás 1%-a), az önrész biztosítása érdekében. Ez a közös cél, reméljük, a kedves híveink között egy még erősebb szeretetközösség kialakulásához vezet.

Abban a reményben, hogy a 2010-es év végi beszámolóban már konkrét, elvégzett faladatról számolhatunk be, kívánok egyházközségünk minden tagjának és családjuknak áldott békés újévet, jó egészséget, kitartó ragaszkodást imákkal és adakozással közösségünkhöz, templomunkhoz. Ebben segítsen bennünket a Boldogságos Szűzanya anyai közbenjárása és Kelemen Didák atya példája.
Takács János, világi elnök
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu