A tűzeseti kár helyreállítására adományaikat a következő számlaszámra utalhatják:
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia 10700086-68597618-51200002

Hírek - Hirdetések

2018-12-16
Advent 3. vasárnapja (C. év) - 2018. december 16.
2018-12-09
Advent 2. vasárnapja (C. év) - 2018. december 9.
2018-12-01
Advent 1. vasárnapja (C. év) - 2018. december 2.
2018-11-23
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA (B. év) - 2018. november 25.
2018-11-19
Évközi 33. vasárnap (B. év) - 2018. november 18.
2018-11-18
Évközi 32. vasárnap (B év) - 2018. november 11.
2018-11-05
Évközi 31. vasárnap (B év) - 2018. november 4.

Felújítás

Veszélyben a templom
A hosszú évek óta tartó állagromlás miatt mára már egyértelmű: felújí­tásra szorul a miskolci minorita templom. A statikusok szerint a fő­homlokzatot, a két to­rony minden oldalát és a szoborfülkékben ta­lálható szobrokat is restaurálni kellene, a felújításra azonban mi­nimum 140 millió fo­rintra lenne szükség.

Ezt az összeget ön­erőből nem képes előte­remteni a minorita rend, ezért most a hívő em­berek segítségét kért A mi­norita templomot 1729-­ben kezdték építeni, bár azóta többször tataroz­ták, most is alapos felújí­tásra szorulna. Szabad szemmel is jól láthatók a vakolatmentes homlok­zatrészek, repedések, va­lamint a restaurálásra váró kő- és fémszobrok.

Az elmúlt hetekben egy pi­laszter-fejezet darabjait is le kel­lett szedni, mert balesetveszé­lyessé vált a terület, ezért áll je­lenleg egy biztonsági állványzat a templom előtt. Korábban a Földes Ferenc Gimnázium oldalánál, a keleti toronyszárnynál egy csator­narepedés következtében süllye­dés történt, amely komoly káro­kat okozott a templom épületé­ben. A statikusok szerint a hom­lokzati rész a repedések környé­kén erősítésre szorul.

Sárközy Sebestyén műemléki felügyelő azt mondja, annak ide­jén komoly alapozás és koszorú nélkül épült a tempóm, ezért egy­fajta folyamatos mozgásban van az épület. Emiatt re­pedt meg a templom fala, és ezért volt szükség a pilaszter el­távolítására is. A szak­emberek szerint a to­rony mind a négy ol­dala és mindkét szint­je felújításra szorul. A minorita rend ön­erőből nem képes a felújításhoz szükséges összeget előteremte­ni, és mivel az eddigi pályázatok sikertele­nek voltak, most a hívő emberek segít­ségét kérik.


Adományokból egy hónap alatt 1 millió 300 ezer forint gyűlt össze, a plébániának ezenfelül kétmillió fo­rint áll a rendelkezé­sére, a szakemberek szerint azonban mi­nimum 140 millióra van szükség, hogy a tempóm homlokza­tit felújíthassák. A karácsonyi éjféli mise alatt befolyt adományt is a tatarozásra külö­nítették el. Márciusban pedig egy jótékonysági koncertet szer­veznek, amelynek óévétele szin­tén ezt a célt szolgálja majd. Amennyiben már egy jelentősebb összeg áll a rend rendelkezésé­re, részletekben kezdik el a temp­lom felújítását.
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Hősök tere 5.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu