Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-02-17
Évközi 6. vasárnap (C. év) - 2019. február 17.
2019-02-10
Évközi 5. vasárnap (C. év) - 2019. február 10.
2019-02-01
Évközi 4. vasárnap (C. év) - 2019. február 3.
2019-01-27
Évközi 3. vasárnap (C. év) - 2019. január 27.
2019-01-13
Urunk megkeresztelkedése (C. év) - 2019. január 13.
2019-01-05
Urunk megjelenése, Vízkereszt (C. év) - 2019. január 6.
2018-12-30
A Szent Család Ünnepe (C. év) - 2018. december 30.

Felújítás

Veszélyben a templom
A hosszú évek óta tartó állagromlás miatt mára már egyértelmű: felújí­tásra szorul a miskolci minorita templom. A statikusok szerint a fő­homlokzatot, a két to­rony minden oldalát és a szoborfülkékben ta­lálható szobrokat is restaurálni kellene, a felújításra azonban mi­nimum 140 millió fo­rintra lenne szükség.

Ezt az összeget ön­erőből nem képes előte­remteni a minorita rend, ezért most a hívő em­berek segítségét kért A mi­norita templomot 1729-­ben kezdték építeni, bár azóta többször tataroz­ták, most is alapos felújí­tásra szorulna. Szabad szemmel is jól láthatók a vakolatmentes homlok­zatrészek, repedések, va­lamint a restaurálásra váró kő- és fémszobrok.

Az elmúlt hetekben egy pi­laszter-fejezet darabjait is le kel­lett szedni, mert balesetveszé­lyessé vált a terület, ezért áll je­lenleg egy biztonsági állványzat a templom előtt. Korábban a Földes Ferenc Gimnázium oldalánál, a keleti toronyszárnynál egy csator­narepedés következtében süllye­dés történt, amely komoly káro­kat okozott a templom épületé­ben. A statikusok szerint a hom­lokzati rész a repedések környé­kén erősítésre szorul.

Sárközy Sebestyén műemléki felügyelő azt mondja, annak ide­jén komoly alapozás és koszorú nélkül épült a tempóm, ezért egy­fajta folyamatos mozgásban van az épület. Emiatt re­pedt meg a templom fala, és ezért volt szükség a pilaszter el­távolítására is. A szak­emberek szerint a to­rony mind a négy ol­dala és mindkét szint­je felújításra szorul. A minorita rend ön­erőből nem képes a felújításhoz szükséges összeget előteremte­ni, és mivel az eddigi pályázatok sikertele­nek voltak, most a hívő emberek segít­ségét kérik.


Adományokból egy hónap alatt 1 millió 300 ezer forint gyűlt össze, a plébániának ezenfelül kétmillió fo­rint áll a rendelkezé­sére, a szakemberek szerint azonban mi­nimum 140 millióra van szükség, hogy a tempóm homlokza­tit felújíthassák. A karácsonyi éjféli mise alatt befolyt adományt is a tatarozásra külö­nítették el. Márciusban pedig egy jótékonysági koncertet szer­veznek, amelynek óévétele szin­tén ezt a célt szolgálja majd. Amennyiben már egy jelentősebb összeg áll a rend rendelkezésé­re, részletekben kezdik el a temp­lom felújítását.
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu